ROMANIA                                                                                        

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

                                                                                               

HOTARARE

privind aprobare P.U.Z. „SCHIMBARE DESTINATIE DIN CIUPERCARIE IN POLIGON TIR PENTRU AGREMENT PE O LUNGIME DE 24 M”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar Enache Raimond-Gabriel

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

 

                                                            Avand in vedere:

 

-        Cererea nr.3846/14.10.2015 a d-luiEnache Raimond-Gabriel cu domiciliul in Popesti-Leordeni, Str. Zorilor nr.55, jud. Ilfov , prin care solicita aprobarea de P.U.Z. „SCHIMBARE DESTINATIE DIN CIUPERCARIE IN POLIGON TIR PENTRU AGREMENT PE O LUNGIME DE 24 M”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi;

-        Raportul nr.3914/19.10.2015 al D-nei  Anca Petruta, consilier I/A, gradatia 5 persoana responsabila cu activitatea de urbanism, prin care se propune aprobarea de P.U.Z. „SCHIMBARE DESTINATIE DIN CIUPERCARIE IN POLIGON TIR PENTRU AGREMENT PE O LUNGIME DE 24 M”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi;

-        Proiectul de hotarare nr.405/19.10.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;

-        Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat la nr._______/_________.

-        Avizul nr.45/2015 al Arhitectului Sef al Consiliului Judetean Calarasi;

-        Prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.176/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.” indicativ – C.M. 010/2000;

-        Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Com. Frumusani aprobat prin H.C.L. nr.52/26.09.2007;

-        Proiectul nr.2694/2015 elaborat de SC PROIECT CONSTRUCT SRL cu sediul in Mun. Calarasi, Str. Cornisei, Bl.D31, Jud. Calarasi;

-        Prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-        Prevederile art.36 alin.5 lit.c si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Se aproba Planul Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINATIE DIN CIUPERCARIE IN POLIGON TIR PENTRU AGREMENT PE O LUNGIME DE 24 M”  pe un teren in suprafata totala de 1.380,00 mp teren situat in intravilanul Sat Padurisu, com. Frumusani, Jud. Calarasi, in Tarlaua 11, Parcela 14, si Regulamentul Local de Urbanism aferent, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2   Terenul apartinand beneficiarului Enache Raimond-Gabriel, asa cum a fost definit in articolul anterior, va beneficia de ridicarea interdictiei de construire incepand cu data prezentei hotarari.

Art.3   Dl. Enache Raimond-Gabrielbeneficiar P.U.Z. „SCHIMBARE DESTINATIE DIN CIUPERCARIE IN POLIGON TIR PENTRU AGREMENT PE O LUNGIME DE 24 M”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi, este obligat sa respecte detaliile tehnice si geografice din P.U.Z. la realizarea investitiei.

Art.4   Primarul, compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului , precum si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.5   Prevederile prezentei hotarari sunt valabile pana la data de 26.09.2017, data pana la care este valabil P.U.G.-ul Com. Frumusani, Jud. Calarasi.

Art.6   Incepand cu data prezentei, se revocaprevederile H.C.L. nr.55/23.12.2015, privind aprobare PUZ „CONSTRUIRE ANEXA SI CIUPERCARIE”teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiar Enache Raimond-Gabriel

Art.7Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

 

                        Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     ………………………

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….