ROMANIA                                                                                        Nr.408/19.10.2015

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

                                                                                               

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Frumusani

 

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

 

                                                            Avand in vedere:

 

Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. 407/19.10.2015, intocmit de Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumusani;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 408/19.10.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani

Avand in vedere Raportul de avizare al -Comisiei de specialitate pe domeniul agricultura, economico-financiara, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism nr.______/_______din cadrul Consiliului Local al Comunei Frumusani;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiiile Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilorpe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

Avand in vedere prevederile art.36 alin.5 lit.c si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1.Se aproba Regulamentul referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Frumusani, prevazut in anexa nr. 1 parte integranta a prezentei hotarâri.

 

Art.2.Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primarul Comunei Frumusani, Compartimentul Finaciar-Contabil si Compartimentul urbanism.

 

   Art.3Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

       ………………………

 

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….

 

    Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _____/________

 

 

 

REGULAMENT

referitor la organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Frumusani

 

 

   

   CAPITOLUL I.

   DISPOZIŢII GENERALE

          

    Art.1.(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, autorizare şi amplasare a mijloacelor de publicitate pe raza Comunei Frumusani.

 (2) Regulamentul este elaborat in temeiul prevederilor:

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilorpe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa;

- Legii nr/ 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.2.Prevederile prezentului regulament se aplica proprietarilor si beneficiarilor  mijloacelor de publicitate, precum si operatorilor de publicitate.

   

    CAPITOLUL II.

 DEFINITII

 

Art.3.In sensul prezentului regulament, termenii de mai jos vor avea urmatorul inteles:

Publicitate - totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse şi servicii care fac obiectul vânzării sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a sediilor unor persoane juridice, a destinaţiei unor spaţii etc.;

Publicitate neluminoasa- publicitate care se face prin afise sau panouri publicitare, inscriptii pe material textil ;

Publicitate luminoasa- publicitate realizatã prin corpuri luminoase, afise sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel incat sa asigure iluminarea afisului, panoului ori corpului publicitar;

Publicitate pe vehicule- publicitate realizatã prin lipirea de afise, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare;

Publicitate temporarã- publicitate realizatã cu ocazia unor evenimente, manifestatii culturale sau sportive;

Reclama - activitate cu rolul de a atenţiona sau convinge publicul de calitatea unui serviciu, produs sau idei; termenul mai este folosit şi cu semnificaţia restrânsă de suport folosit în activitatea de reclamă;

Firmă - construcţie provizorie, fixată de pereţii exteriori ai unei clădiri, compusă în principal din numele unui comerciant şi elementele grafice prin care acesta se identifică şi comunică potenţialei clientele că în imediata apropiere se află locul de desfăşurare a activităţii sale;

Panou publicitar - placă rigidă din metal sau material sintetic, de dimensiuni variabile, pe care se aplică mesaje publicitare sub formă de afiş;

Afiş/poster -  mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar, de obicei imprimat pe hârtie sau pe folie sintetică şi expus public;

Banner ocazional – mijloac de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetica sau material textil afisat in zonele cu trafic auto sau pietonal care anunta evenimente electorale, culturale, stiintifice, sportive, social-economice de interes local, judetean sau national;

Mesh - mijloc de transmitere a unui mesaj publicitar realizat din folie sintetică perforată, adeseori de mari dimensiuni, fixat direct sau prin intermediul unor suporţi pe clădiri; fiind străveziu, se poate monta şi deasupra ferestrelor;

Panou indicator/banner vertical/casetă luminoasă indicatoare/tăbliţă indicatoare - sisteme purtătoare de mesaj informativ, de dimensiuni reduse, fixate prin intermediul unor prinderi speciale pe un imobil sau pe un suport independent de tip stâlp, care avertizează apropierea de o zonă sau de un imobil unde se desfăşoară o activitate determinată, indicând de cele mai multe ori direcţia şi distanţa până la destinaţie;

Panou mic - panou cu maximum de 1mp. suprafata de expunere pe o fata;

Panou mare- panou cu maximum 12mp (4x3) suprafata de expunere pe o fata;

Panou mobil - panou publicitar, amplasat la sol sau autoportant,  cu dimensiuni variabile, fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

Totem- structură constructivă sub formă de coloană inscripţionată cu texte şi elemente grafice sau sub formă de pilon ce susţine elemente structurale prin care un comerciant se identifică şi comunică potenţialei clientele că în imediata apropiere se află locul de desfăşurare a activităţii sale;

Ecran multimedia- mijloc de transmitere a unui semnal video şi audio de tip publicitar, informativ sau mediatic, reprezentat printr-un ansamblu constructiv format dintr-o structură de susţinere (de tip suport independent sau fixată pe un imobil) şi un ecran de mari dimensiuni;

Roof-top - sistem publicitar de mari dimensiuni, luminos sau iluminat, montat pe acoperişul sau pe terasa unei clădiri;

Mobilier urban - elemente funcţionale şi/sau decorative amplasate în spaţiile publice care, prin alcătuire, aspect, amplasare, conferă personalitate aparte zonei sau localităţii. Prin natura lor, piesele de mobilier urban sunt asimilate construcţiilor dacă amplasarea lor se face prin legare constructivă la sol (fundaţii, platforme de beton, racorduri la utilităţi urbane, cu excepţia energiei electrice), necesitând emiterea autorizaţiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, bănci, bazine, pavaje decorative, pervole, cabine telefonice şi altele asemenea;

Prospectul drumului - porţiunea drumului public ce cuprinde insulele de dirijare, carosabilul, spaţiile verzi ce delimitează arterele de circulaţie şi trotuarele până la limita lor exterioară.

   

   

     CAPITOLUL III

     MIJLOACE DE PUBLICITATE  PE RAZA COMUNEI FRUMUSANI

   

    Art.4.(1) Sunt admise toate mijloacele si tipurile de publicitate, cu respectarea legii şi a prezentului regulament.

(2) Instalarea afiselor si reclamelor este interzisa:

a) pe imobilele declarate monumente istorice sau protejate prin hotarare a consiliului local;

b) in zonele de protectie instituite in jurul monumentelor istorice;

c) in zonele cu regim special de paza sau supraveghere;

e) in parcurile din interiorul Comunei Frumusani;

f) pe arborii existenti pe raza Comunei Frumusani;

h) in intersectii, sub poduri sau in alte puncte periculoase pentru trafic;

j) pe stalpi ce sustin semnalizari rutiere sau de circulatie;

k) pe carosabil;

l) in curbe cu vizibilitate redusa;

m) in zone in care se produc frecvent evenimente rutiere deosebite;

n) pe cladirile ce adapostesc sedii ale autoritatilor publice si institutiilor de interes public, gardurile cimitirelor, lacasurilor de cult;

o) pe cladirile aflate în stare avansată de degradare;

p) pe mobilierul urban existent pe raza Comunei Frumusani.

 

Art.5.Sunt exceptate de la prevederile art.4 afisele si obiectele de publicitate destinate punerii in valoare a zonelor de interes public. Acesta publicitate se face numai in baza hotararii Consiliului Local al Comunei Frumusani.

Art.6.Pe stalpii de telecomunicatii, electricitate, alte instalatii de iluminat public este interzis a se amplasa mijloace de publicitate neluminoasa.

Art. 7.(1) Publicitatea (panouri, bannere s.a.) pentru evenimente temporare si in interesul comunitatii (festivaluri, sarbatori s.a.) va fi realizată cu respectarea interdicţiilor prevăzute la art. 4 alin. 2.

(2) Publicitatea temporara in scop electoral este reglementata in conditiile prezentului regulament si a legislatiei electorale.

 

Art.8.Materialele din care se vor executa sistemele publicitare, panourile publicitare, vor fi de bună calitate, rezistentela intemperii etc. şi vor avea un aspect estetic care nu va afecta imaginea urbană a zonei în care se amplasează.

 

Art.9.Proprietarii sistemelor publicitare, ai panourilor publicitare, au obligaţia de a acoperi cu o folie monocoloră suprafeţele de expunere a mesajelor publicitare in termen de  5 zile de la expirarea perioadei pentru care au plătit taxă de publicitate.

 

 

 CAPITOLUL IV

 REGULI GENERALE DE AMPLASARE A MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

 

Art.10.(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate pe domeniul public sau privat al Comunei Frumusani se face,  de regula, prin organizarea de licitatii publice potrivit reglementarilor legale in vigoare.

(2) Se poate inchiria fara licitatie publica un metru patrat de teren in vederea amplasarii de totemuri publicitare pe domeniul public catre societatile solicitante in fata sediului acestora sau a punctelor de lucru. Totemurile vor face publicitate numai cu privire la denumirea societatilor comerciale si la activitatea acestora. Inchirierea se face in baza unui contract de inchiriere (locatiune) ce se va incheia pe o perioada de cel mult 5 ani.

(3) Prin derogare de la alin.1, se pot amplasa si/sau inchiria, fara licitatie publica, panouri publicitare instalate pe mobilierul urban-statii de autobuz de catre catre societatile solicitante care au sediu sau puncte de lucru pe raza Comunei Frumusani. Inchirierea se face in baza unui contract de inchiriere (locatiune) ce se va incheia pe o perioada de cel mult 5 ani.

Art.11.Intretinerea, repararea şi menţinerea mijloacelor de publicitate  într-o stare estetică bună este in sarcina operatorilor care au in folosinta spatiile de publicitate. Etalarea de afise si reclame care prezinta in mod continuu deteriorari evidente si creeaza un aspect necorespunzator a spatiilor de publicitate duce la rezilierea contractului de inchiriere pentru spatiul publicitar in baza notificarii Primarului Comunei Frumusani.

Art.12.  (1) Amplasarea de mijloace publicitare pe raza Comunei Frumusani pe terenuri proprietate privata - la sol sau pe fatadele, terasele sau acoperisurile cladirilor se face doar cu acordul  proprietarilor. Acestea se vor dimensiona, atat ele, cat si sistemele lor de prindere, astfel incat sa nu constituie o sursa de accidente in zona si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor;

 (2) In cazul cladirilor asupra carora se efectueaza interventii autorizate, se monteaza plasa de protectie pentru evitarea accidentelor in zona. In aceasta situatie se pot amplasa/inscriptiona reclame publicitare pe aceasta plasa, daca reclama are legatura cu firma care executa lucrarile, cu materialele sau obiectele folosite pentru efectuarea interventiilor, cu obligativitatea achitarii taxei de publicitate;

(3) Eliberarea autorizatiilor pentru amplasarea reclamelor la sol se va face cu existenta dovezii ca se respecta normele privind circulatia rutiera;

(4) Operatorii de publicitate au obligatia de a afisa in mod vizibil, pe panou, in coltul din stanga jos, elemente de identificare (operatorul de publicitate, numarul autorizatiei de construire);

 

Art.13.Amplasarea mijloacelor de publicitate va fi facuta numai dupa obtinerea autorizatiei de construire si a achitarii atat a pretului folosintei domeniului public/privat al Comunei Frumusani cat si a taxei de publicitate.

 

Art.14. Panouri publicitare:

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare cu dimensiunile maxime de 4 m. x 3 m. Distanta dintre panourile instalate succesiv (mai mult de 3) pe acelasi amplasament nu poate fi mai mica de 50 m. si va fi facuta astfel incat acestea sa nu impiedice observarea semnelor de circulatie sau vizibilitatea pentru conducatorii auto. Va fi asigurata distanta de minimum 2,5 m., intre partea inferioara a panoului si nivelul solului.

(2) Distantele minime intre panourile publicitare sunt de 25 m. in cazul panourilor mici si 50 m. la panourile mari. Cand se constituie o succesiune de panouri mari/mici (mai mult de 3), (in orice combinatie) distanta dintre panouri va fi de 50 m.

(3) Suprafaţa panoului de publicitate amplasat pe un perete nu trebuie să depăşească dimensiunea peretelui cu mai mult de 25 cm.

 (4) Este interzisa amplasarea panourilor publicitare de orice tip sau dimensiune (firma, reclama, totem) la o distanta mai mica de 50 m. de la intersectiile strazilor din municipiul Pascani.

(5) In zonele cu semnalizare rutiera si in apropierea intersectiilor nu vor fi folosite, in alcãtuirea panourilor publicitare, forma si dimensiunile indicatoarelor rutiere, precum si culorile in combinatii specifice semnalizarilor rutiere.

(6) La montarea panourilor de mari dimensiuni va fi asigurata o distanta minima de 2 m. intre partea laterala a panoului si limita carosabilului.

(7) Operatorii de publicitate au obligatia de a asigura numerotarea si identificarea panourilor publicitare cu denumirea operatorului, numarul autorizatiei de construire si al contractului de inchiriere a spatiului publicitar.

(8) Schimbarea continutului reclamei de pe un panou publicitar se va realiza numai in baza acordului autoritatii publice locale in vederea prevenirii si combaterii pornografiei, publicitatii bauturilor alcoolice si a produselor din tutun.

(9) Pe trotuar, numai in afara zonei centrale, se pot amplasa langa cladire, panouri mobile (pliante) autoportante, cu dimensiuni 0,50 x 0,90 m,  fara a perturba circulatia pietonala si rutiera, cu plata taxelor aferente.

 

Art.15. Firme

(1) Firmele vor fi amplasate pe fatada spatiului pe care il defineste, in locuri special prevãzute sau care sunt posibile din punct de vedere arhitectural si constructiv.

(2) Pe clãdirile de locuit, avand spatii comerciale sau alte destinatii, situate la parter, parter si mezanin, firmele vor fi amplasate numai pe fatadele corespunzãtoare acestor spatii. In cazul clãdirilor de locuit prevãzute cu parapet plin si continuu la balconul etajului I, se accepta amplasarea firmelor pe acesta numai cu acordul proprietarilor si locatarilor.

(3) Firmele pentru activitãti ce se desfãsoarã temporar intr-un apartament de bloc vor fi amplasate, numai cu acordul proprietarilor, in zona accesului la scara respectiva sau la nivelul parterului, dacã activitatea se desfãsoarã la parter.

(4) Firmele amplasate in consola (perpendicular pe fatada) vor fi montate la inãltimea minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul fatadei (limita de proprietate a terenului) firmele vor putea iesi in consola maximum 1,20 m, dar pãstrand o distanta de minimum 1,00 m. fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor, dacã acestia exista, pentru obiecte situate la mai putin de 6,00 m inãltime.

(5) Copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate/ridicate de la nivelul trotuarului minimum 2,50 m si vor iesi din planul fatadei maximum 1,20 m.; ele vor pãstra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de aliniamentul arborilor, dacã acestia exista.

(6) In cazul clãdirilor prevãzute cu o incinta imprejmuita, firmele pot fi amplasate pe aliniamentul stradal paralel sau perpendicular fata de acesta; distanta fata de elementele imprejmuirii va fi de minimum 50 cm.

 

Art.16 Reclame:(1) Reclama amplasata pe fatada unui spatiu comercial va fi tratata diferentiat fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune.

(2) Pot fi amplasate reclame (de mari dimensiuni) pe calcanele sau fatadele si pe terasele ori acoperisurile clãdirilor, proprietate a persoanelor fizice sau juridice, numai cu acordul proprietarilor.

(3) Pot fi amplasate inscriptionari din material textil cu mesaje “De vanzare” , “De inchiriat”, “Vanzari imobile” doar in interiorul vitrinelor sau ferestrelor; suportul pe care se realizeaza inscriptionarea avand ca lungime, latimea maxima a vitrinei iar latimea maxima 50 de cm.

(4) Beneficiarul reclamei este responsabil, conform legii, de siguranta in exploatare a constructiei, atat a reclamei, cat si a clãdirii pe care aceasta se amplaseaza.

(5) Reclamele amplasate pe calcan (fatada) sau terasa (acoperis) vor fi dimensionate in functie de elementele arhitecturale ale constructiei. Reclamele amplasate pe terase (acoperisuri) nu vor depãsi inãltimea de 3,00 m. la constructiile care au inãltimea fatadei pana la 15,00 m si vor fi de maximum 1/5 din inãltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, in cazul constructiilor mai inalte de 15,00 m.

 (6) Este interzis a se amplasa reclame pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitãtii, cum sunt:

a) monumente ale naturii, arbori, stalpi de telecomunicatii, electricitate, instalatii de iluminat public, instalatii de semaforizare (cu exceptia tablitelor indicatoare si numai cu acordul expres al proprietarilor);

b) peretii locuintelor si institutiilor publice;

(7) Este interzisa amplasarea reclamelor sonore care pot tulbura linistea publica.

(8) Reclamele luminate sau luminoase nu se pot amplasa în dreptul ferestrelor clădirilor şi nu pot depăşi suprafaţa pereţilor pe care se amplasează

(9) Firmele luminoase amplasate la mai puţin de 50 m de semnalizările rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.

(10) Conectarea firmelor şi panourilor publicitare la reţeaua de iluminat public se face numai pe bază de contract cu deţinătorii şi furnizorii autorizaţi si numai in baza autorizatiei de bransament emisa in conditiile legii.

(11) În cazul reclamelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o iluminare uniformă şi să nu deranjeze traficul auto şi pietonal, fiind mascate de elemente ale construcţiei sau reclamei. Partea cea mai coborâtă va fi de minimum 3,00 m de la nivelul trotuarului.

(12) Este interzisa amplasarea oricarui tip de publicitate in intersectii, sensuri giratorii, inclusiv in insulele separatoare sau centrale ale strazilor ori in curbele cu vizibilitate redusa.

 

Art.17. Bannere ocazionale (numai in cazuri speciale)

(1) Bannerele ocazionale sunt acele bannere care vor anunta evenimente electorale, culturale, stiintifice, sportive, social-economice de interes local, judetean sau national.

(2) Bannerele ocazionale sunt suporturi publicitare prinse in cel putin 4 puncte si amplasate pe stalpii existenti, dupa obtinerea acordului proprietarilor stalpilor.

(3) Bannerele ocazionale vor fi prevazute in mod obligatoriu cu gauri de vant pentru a diminua efectul de panza ce se poate crea in conditii de vant intens.

(4) Bannerele ocazionale se vor monta numai de catre firme specializate in acest domeniu publicitar.

(5) Se pot monta doar bannere ocazionale.

(6) Bannerele ocazionale se pot monta pe toate arterele de circulatie la o o inaltime de minimum 5 m fata de sol pentru a nu impiedica vizibilitatea semnelor de circulatie si vor fi ancorate de stalpii stradali numai cu acordul porprietarului acestora, cu conditia ca montarea sa se poata realiza din punct de vedere tehnic.

(7) Este interzisa amplasarea de bannere in intersectii.

 

Art.18 Alte mijloace de publicitate: Publicitatea pe vehicule,  tablite  indicatoare, afise

(1) Vehiculele special echipate pentru publicitate vor putea fi puse in circulatie doar cu acordul Compartimentului Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumusani, dupa achitarea taxelor aferente la Serviciului Taxe si Impozite Locale.

(2) Vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula in convoi mai mare de doua vehicule si cu o viteza mai mare decat jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada.

(3) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale si numai  cu respectarea dispozitiilor alin. (1);

(4) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice, intersectii, parcuri este interzisa.

(5) Suprafata de publicitate amplasata pe un vehicul nu va depasi 16 m.

(6) Este permisa folosirea mijloacelor de transport in comun ca suport pentru afisarea de reclame. Aceasta activitate se va desfasura pe baza unui acord eliberat de prestatorul serviciului public de transport, conform reglementarilor legale in vigoare.

(7) Tăbliţele indicatoare permanente nu trebuie să depăşească dimensiunea de 1,50 m x 1,00 m şi nu se poate amplasa un număr mai mare de 4 tăbliţe cu acelaşi subiect în preajma monumentelor istorice sau când avertizează asupra unor activităţi utile în deplasare (hoteluri, restaurante, parcări, pensiuni, unităţi comerciale).

(8) La mai puţin de 100 m de monumentele istorice pot fi amplasate două tăbliţe indicatoare.

 (9) Pentru semnalarea serviciilor de urgenţă sau a serviciilor necesare în deplasare (ateliere auto, vulcanizare, fabricare sau vânzare de produse) se pot amplasa două tăbliţe.

(10) Amplasarea afiselorse va face doar in locurile special amenajate in acest sens.

(11) Pe un panou se amplaseaza un singur afis, exceptie facand afisele format A4, din care se pot amplasa 2 buc/panou; nu se lipesc afise peste alte afise care se afla in perioada de valabilitate. Formatul afiselor nu poate depasi, ca marime, jumatate din dimensiunile panoului pe care se afiseaza. La expirarea perioadei de valabilitate a afisajului, solicitantul, are obligatia sa elibereze panourile. 

 

 CAPITOLUL V

 AVIZAREA SI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE

 

Art.19.  Amplasarea mijloacelor de  publicitate poate fi realizată prin următoarele modalităţi:

-pe baza autorizatiei de construire, cu respectarea avizelor/acordurilor impuse prin certificatul de urbanism

- pe baza acordului pentru publicitate temporara.

 

Art.20.  Etapele procedurii de autorizare sunt constituite de certificat de urbanism (Anexa 1) si autorizatie de construire (Anexa 2) sau acordul pentru publicitate temporara (Anexa 3).

 

Art.21  Este interzisa executarea si montarea firmelor si reclamelor fara obtinerea in prealabil a autorizatiei de construire eliberate in conformitate cu prevederile legale în materie.

 

 CAPITOLUL VI .

 PRETURI SI TARIFE

 

Art.22.Valoarea taxelor de publicitate si taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate sunt stabilite anual prin hotarare a Consiliului Local al Comunei Frumusani.

 

Art.23.  Nu se percep taxe pentru:

a) activitati cu caracter caritabil;

b) activitati ce implica cetatenii in actiuni de curatenie sau imbunatatire a imaginii Comunei Frumusani;

c) oricare alte actiuni ale autoritatilor publice locale;

d) afisele, panourile sau alte mijloace de reclama sau publicitate amplasate in interiorul cladirilor;

e) pentru serviciile de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa, scrise si audiovizuale;

f) institutiilor publice, cu exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice;

g) pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulatie precum si alte informatii de utilitate publica si educationala;

 

 

 CAPITOLUL VII.

 CONTRAVENTII SI SANCTIUNI

 

Art.24.Nerespectarea prezentului regulament atrage dupa sine raspunderea civilă, contraventionala, sau penală după caz.

 

Art.25. Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) nerespectarea obligatiei privind intretinerea mijloacelor de publicitate;

b)nerespectarea obligatiei de a elibera suportul reclamei la expirarea termenului stabilit sau refuzul de a readuce locatia in starea initiala, inclusiv inierbare sau asfaltare pentru cele amplasate la sol, nerefacerea suportului de mesaj publicitar din cadrul sistemului publicitar, a panoului publicitar, dacă acesta a fost afectat de operaţiunile de montare, demontare sau de intervenţii;

c) nerespectarea obligatiei de a afisa in mod vizibil elementele de identificare ale panoului;

d) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (10) – pentru fiecare afis amplasat ilegal si art. 18 alin. (11);

e) inscriptionarile pe vitrine, ziduri, sau pe portile de acces, realizate din grafica pictata;

f) amplasarea sistemelor publicitare (afise, postere, mesh-uri, standuri publicitare, etc) fara a detine acordul pentru publicitate temporara si nerespectarea prevederilor din acordul de publicitate si a documentatiei ce a stat la baza eliberarii acestuia;

g) neacoperirea suprafeţelor de expunere a mesajului publicitar cu folie monocoloră după 5 zile de la expirarea perioadei pentru care s-a plătit taxă de publicitate;

h) efectuarea de publicitate mobilă şi/sau sonoră în traficul rutier fără a deţine acordurile/avizele stabilite in prezentul regulament;

i) efectuarea de publicitate mobilă pe partea pietonală fără a deţine acordurile/avizele stabilite in prezentul regulament;

j) utilizarea vehiculelor in scop publicitar cu incalcarea prevederilor art. 18;

k) amplasarea panourilor mobile (autoportante) sau orice alta forma de reclama pe partea pietonala fara respectarea prevederilor prezentului regulament.

 

Art.26.(1) Contravenţiile prevăzute la art. 25, săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se sancţionează cu amendă după cum urmează:

-      de la 200 lei la 1.500 lei cele prevazute la lit. c), e), h) si i);

-      de la 500 lei la 2.500 lei cele prevazute la lit. a), b), d), f), g), j) si k).

 

Art.27.Contraventiile stabilite in prezentul regulament se constata si se sanctioneaza de catre imputernicitii in acest sens de catre Primarul Comunei Frumusani

Art.28. (1). In conditiile prezentului regulament, nu sunt aplicabile prevederile art. 28 al Ordonantei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, în ceea ce priveşte posibilitatea achitarii pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore, de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii.

(2) In conditiile prezentului regulament, in cazul in care un operator de publicitate nu s-a conformat obligatiei de a intretine in buna stare un sistem de publicitate, dupa 2 amenzi contraventionale, sistemele de publicitate vor fi desfiintate de catre proprietarii acestora la somatia Primarului Comunei Frumusani sau in caz de refuz, pe cale administrativa,  de catre serviciul de specialitate din cadrul aparatului Primarului Comunei Frumusani, costurile acestor operatiuni urmand a fi suportate de catre proprietarii acestor sisteme publicitare.

(3) Amplasarea firmelor, reclamelor fara autorizatie de construire se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.29.In cazul in care un operator de publicitate nu s-a conformat obligatiei de a intretine in buna stare sistemele de publicitate amplasate pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al municipiului vor fi desfiintate de catre proprietarii acestora la somatia Primarului Comunei Frumusani sau in caz de refuz, pe cale administrativa,  de catre serviciul de specialitate din cadrul aparatului Primarului Comunei Frumusani, costurile acestor operatiuni urmand a fi suportate de catre proprietarii acestor sisteme publicitare

 

 CAPITOLUL VIII.

 DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

 

Art.30.Serviciul Urbanism, Compartimemtul Disciplina in Constructii si Compartimentul Patrimoniu si Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumusani vor realiza, in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, un inventar al locatiilor pretabile pentru amplasarea de mijloace publicitare.

 

Art.31.(1) Locatiile pretabile pentru amplasarea de mijloace publicitare vor fi aprobate de Consiliul Local al Comunei Frumusani, urmand a fi inchiriate prin licitatie publica, dupa care castigatorii vor face demersuri pentru obtinerea documentaţiei prevăzute de prezentul regulament (autorizaţii, acorduri).

(2) Sistemele publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al municipiului, fara licitatii publice organizate in conditiile legii, pana la data adoptarii prezentului regulament vor fi desfiintate de catre proprietarii acestora la somatia Primarului Comunei Frumusani sau in caz de refuz, pe cale administrativa, de catre serviciul de specialitate din cadrul aparatului Primarului Comunei Frumusani, costurile acestor operatiuni urmand a fi suportate de catre proprietarii acestor sisteme publicitare.

 

Art.32. În caz de accident cauzat de un mijloc de publicitate răspunzătoare se face persoana juridica/fizică care a afişat/montat respectivul mijloc de publicitate.

 

Art.33. Anexele nr. 1, 2 şi 3  fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1la Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza Comunei Frumusani

 

 

 

Metodologia de obţinere a certificatului de urbanism

 

 

 

1.  Certificatul de urbanismeste actul de informare, prin care solicitantului i se fac cunoscute conditiile necesare autorizarii, inclusiv lista avizelor a acordurilor.

 

2.Certificatul de urbanism se elibereaza solicitantului (orice persoana fizica sau juridica) in maximum 30 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

- cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formular tipizat);

- plan de situatie sc 1:500, plan de incadrare in zona, pe care va fi marcat vizibil amplasamentul propus;

- foto amplasament;

- certificatul de inmatriculare sau codul fiscal (copie);

- documentul de plata a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism (copie);

- contractul de inchiriere incheiat cu Primaria Comunei Frumusani pentru sistemele publicitare situate pe domeniul public sau privat al Comunei Frumusani.

 

 

 

 Anexa nr. 2la Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza Comunei Frumusani

 

 

 

 

 

Metodologia de obţinere a autorizatiei de construire

 

 

 

 

1.Autorizatia de construire este actul administrativ care permite executarea lucrarilor de montare a firmei, reclamei, panoului publicitar.

 

2.Autorizatia de construire se elibereaza solicitantului (de regula detinatorului unui titlu asupra imobilului, teren sau constructie) in maximum 30 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

- cerere tip pentru emiterea autorizatiei de construire (formular tipizat) completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire;

- certificatul de urbanism (copie);

- avizele si acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

- documentatia tehnica in forma simplificata, detaliile de prindere, foto/simulare pe calculator inainte si dupa amplasare; pentru sistemele publicitarea cu fundatie la sol pe domeniul privat este obligatoriu sa se precizaze pozitia fata de limitele proprietatii, nefiind permisa depasirea acesteia pe domeniul public;

- documentul de plata a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire;

- dovada achitarii taxei de publicitate;

- contractul de inchiriere cu Primaria Comunei Frumusani pentru sistemele publicitare situate pe domeniul public sau privat al Comunei Frumusani, respectiv alt înscris care conferă dreptul de instalare a sistemului publicitar pe un imobil ce aparţine persoanelor fizice sau juridice.

 

3.Nu se elibereaza autorizatie de construire pentru mijloacele de publicitate ce urmeaza a fi amplasate pe constructii neautorizate sau pe constructii la care au fost facute interventii neautorizate, conform legii.

 

4.Documentatiile, pe baza carora vor fi emise autorizatiile de construire pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, vor fi intocmite de proiectanti atestati/autorizati in conditiile legii..

 

 

 

 

 Anexa nr. 3la Regulamentul privind organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza Comunei Frumusani

 

 

Metodologia de obţinere a acordului pentru publicitate temporara sau prelungire a valabilitatii acestuia

 

 

1. Acordul pentru publicitate temporaraeste actul care permite amplasarea mijloacelor de publicitate (afise, postere,  standuri publicitare, etc) folosite ca mesaj in cadrul unor campanii publicitare pentru activitatile de promovare pe termen scurt (festivaluri, targuri, expozitii, lansari de produse, distribuiri de mostre si tiparituri, manifestari cu ocazia unor evenimente speciale cu caracter social, politic, cultural – distractiv, comercial, turistic, sportiv, etc), strict pe perioada campaniilor.

2.Acordul pentru publicitate temporara se elibereaza solicitantului in maximum 7 zile de la data inregistrarii cererii, in baza unei documentatii compuse din:

- cerere pentru eliberare acord publicitate temporara;

- certificat de inmatriculare sau codul fiscal (copie) ;

- schiţa mijloacelor de publicitate (numai dacă acordul pentru publicitate temporară include mijloace de publicitate) si enuntul mesajului publicitar;

- copie dupa contractul de publicitate din care sa rezulte valoarea si valabilitatea acestuia, după caz;

- contractul de inchiriere cu Primaria Comunei Frumusani pentru mijloacele de publicitate amplasate pe domeniul public sau privat al Comunei Frumusani, respectiv alt înscris care conferă dreptul de instalare a sistemului publicitar pe un imobil ce aparţine persoanelor fizice sau juridice.

- plan de situaţie, la scara 1:500 pe care va fi marcat vizibil locul solicitat pentru desfăşurarea activităţii de promovare şi/sau pentru amplasarea mijloacelor de publicitate; în acest din urmă caz vor fi marcate pe plan sistemele publicitare aflate într-o rază de 30 m în jurul amplasamentelor solicitate, faţă de care vor fi precizate distanţele (în copie);

- acordul sau contractul cu proprietarii suporturilor pe care vor fi montate sistemele publicitare;

- acordul societăţii de salubrizare (dacă este necesar, în cazul desfăşurării unor activităţii de promovare care lasă în urmă deşeuri);

- in cazul in care sistemul publicitar va fi amplasat in imediata vecinatate a intersectiilor se va depune plan de situatie sc 1:500, pe care se va marca distanta fata de intersectie, care nu poate fi mai mica de de 50 m;

- documentele de plata pentru emiterea acordului publicitate temporara;

- dovada achitarii taxei de publicitate.

3.Documentatia necesara prelungirii acordului pentru publicitate temporara este compusa din:

- cerere completata de beneficiar;

- acordul initial;

- documentele de plata ale taxelor aferente (taxa de prelungire este egala cu valoare taxei de emitere)

- extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia;

- dovada achitarii taxei de publicitate.

4.Durata maxima de valabilitate a unui acord este de 30 de zile, cu posibilitatea de a se prelungi, o singura data, cu aceeasi perioada.

5.Mijloacele de publicitate autorizate temporar trebuie demontate pana la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate a acordului, iar amplasamentul trebuie adus la starea initiala in cadrul aceluiasi termen. 

 

 

 Nr.407/19.10.2015

 

 

 

 

 -R A P O R T -   

 

 

Referitor:Proiect de Hotarare privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Frumusani

 

 

 

Avand in vedere dispozitiile nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiiile Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilorpe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr/ 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dezvoltarea rapida a industriei de publicitate, a mijloacelor de expresie vizuala, problemele intampinate in practicile curente de autoritati dar si de beneficiarii campaniilor si interesul mare in randul publicului larg pentru acest subiect, a determinat reglementarea acestui domeniu si o continua revizuire si clarificare a textelor legislative.

Se constata ca in unele cazuri, prin dimensiuni, densitate sau mod de amplasare, mijloacele de publicitate utilizate afecteaza sanatatea publica, accesibilitatea, buna functionare a serviciilor si instalatiilor publice sau sunt agresive fata de cetateni prin modalitatea de promovare.

Calitatea spatiilor publice, peisajele urbane si arhitectura joaca un rol cheie in asigurarea unor conditii de viata superioare ale cetatenilor, in conditiile unei economii globalizate, in care localitatile sunt in competitie si trebuie sa asigure conditii, sa fie cat mai atractive si pentru investitori si turisti. Cladirile istorice, zonele protejate, peisajul, identitatea locala, spatiile publice si valoarea lor urbanistica si arhitecturala trebuie sa fie conservate si puse in valoare. Prin urmare, este necesara o atentie sporita acordata regulilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, inclusiv celor de publicitate electorala, pe perioada campaniei electorale, pentru a asigura protectia cetatenilor, a nu afecta traficul auto si pietonal si nu in ultimul rand pentru punerea in valoare a mijloacelor de publicitate prin amplasarea acestora in puncte cu vizibilitate si asigurarea claritatii acestora si obtinerii efectului dorit.

Prin proiectul de hotarare este vizata stabilirea unui cadru coerent care sa realizeze atat o reglementare a publicitatii in mediul construit al localitatilor, incurajarea armonizarii interesului privind arhitectura si urbanismul, pe de o parte si activitatea de publicitate, pe de alta parte, prin asigurarea unor reguli care sa nu devina agresive fata de beneficiarii finali ai campaniilor de publicitate.

 

Fata considerentele expuse Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frumusani avizeaza favorabil Proiectul de Hotarareprivind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Frumusanice indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

 

 

 

CONTABIL

TONE CORINA ANISOARA