Hotarari Consiliu 27.06.2016

Filename Size
An Adobe Acrobat file hcl 33 921.45 KB
An Adobe Acrobat file hcl 32 244.39 KB
An Adobe Acrobat file hcl 31 224.55 KB
An Adobe Acrobat file hcl 30 823.38 KB
An Adobe Acrobat file hcl 29 856.25 KB
An Adobe Acrobat file hcl 28 242.97 KB

Hotarari Consiliu 14.12.2016

Filename Size
An Adobe Acrobat file pv sedinta 14.12.2016 825.93 KB
An Adobe Acrobat file hcl 61 714.38 KB

Hotarari Consiliu 21.12.2017

Filename Size
An Adobe Acrobat file p-v sedinta de indata din 21.12.2017 223.29 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.68 privind rectificare bugetara 139.58 KB

 

Anexa nr.1

La Hotararea Consiliului Local Frumusani

Nr._______/____________

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘILUCRĂRI DE INTERES LOCA PENTRUREPARTIZAREAORELORDEMUNCĂBENEFICIARILORDEAJUTORSOCIAL - 2016

 

 

Nr. crt. Obiectiv Acţiuni şimăsuriîntreprinse Termen de realizare Resurse Responsabili
01

Întreținerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunaleși județene de pe raza administrativ-

teritorială a comunei

Frumusani

îndepărtarea  zăpezii   cu   mijloace   mecanice   și

manuale;

ƒ împrăștierea    materialelor     antiderapante     şi

refacereastocurilorexistente;

ƒ încărcat  şi  descărcat  în  remorca  de  tractor  a

diferitelormateriale necesare deszăpezirii;

ƒ spargereamanualăagheţiiînzonelecucirculaţie

intensă(şcoli, grădiniţe, dispensare umane,poliție, poșta, altele instituții publice)

Lunile1-3

şi10-12 sau de câte

orieste

nevoie

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
02 Întretinerebaza sportivă, terenuri de sport, comuna Frumusani

ƒ tăiatiarba,curătatşanturidescurgere,reparații

gardurietc.

ƒ lucrări  specifice  de  amenajare  şi  întreținere  a

incinteistadionuluicomunaldarşiaterenurilor sportivedinincinta unităţile de învăţământ;

ƒ întreținerea   zonelor    adiacente    unităţilor    de

învăţământ;

ƒ refacerea straturilor pentru florişiaspatiilor verzi

ƒ întreținereazoneiadiacente săliide sport

ƒ greblat taluze şipeluze

ƒ udareaşi mentinerea în stare bunăa vegetaţiei

ƒ efectuarea  de   gropi   pentru   plantarea  pomilor

fructiferi,a arbuştilorornamentalişia florilor

ƒ cosit  şi   defrișat   taluze   şi   peluze,   de   iarba,

mărăcinișurişiarbuști
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
03

Întreținerea zonei

„Țigănie”,sat

Frumusani

îndepărtarea       vegetatiei   specifice,   decolmatare,

săpăturimanuale,taluzare acolo unde este nevoie

ƒ îndepărtareagunoaielordepozitateabuzivînalbia

pârâului        Sărata sau     pe      malurile        acestuia        şi transportareaacestora înlocatiispecialamenajate
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
04 Lucrări de curăţare manuală a malurilor baltilor de pe valea Calnaului din comuna Frumusani

ƒ îndepărtareavegetatieispecifice,crescuteînalbia

lacului

ƒ îndepărtareagunoaielor depozitate înaceste zone

ƒ decolmatare, sapaturi manuale

ƒ îndepărtareapodmolurilor şia viiturilor

ƒ asigurarea  zonei  de  scurgere  a  apei  în  zona

podului de legatură
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
05 Lucrări de întreținere zonacimitirelor, în satele: Frumusani, Pasarea, Orasti, Padurisu, Postavaricom. Frumusani

îndepărtarea mărăcinișurilor,a resturilorvegetale

ƒ intreținerea  gardurilor   prin   intinderea   sarmei,

reparareastâlpilor

ƒ alte  operațiuni   ce   necesită   întreținerea  zonei

adiacentecimitirelor

ƒ igienizareaperiodicăacimitirelorprinîndepărtarea

gunoaielor   depuse   abuziv   în   zona   acestora, varuirea gardurilor unde este cazul

ƒ întreținerea aleilordinincintacimitirelor
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
06

Întreținere zona centralaasatului

Frumusani(cămin

cultural, dispensar uman,scoală, biserică)

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor

şiagunoaielor depuse abuziv sauadusede vânt

ƒ întreținereagardurilor prin operațiuni specifice

ƒ plantare de arbusti,pomifructiferi,flori întreținereaspațiilorverziexistenteşicreareade

noioaze deverdeață

ƒ lucrărideigienizareascolii,gradinitei,caminului

culturalşia dispensarului

ƒ altelucrări de salubrizare

ƒ diferite  lucrări   de   constructii   de   complexitate

minimă
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
07 Lucrări de întreținere a centrului civic din satul de reședințăal comunei

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ întreținereaacostamentelor

ƒ vopsireaşi reparațiagardurilor;

ƒ întreținerea  santurilor   din   zona   centrală   prin

decolmatare,  taluzare,  îndepărtarea  periodică  a resturilor  vegetale  şi  a  vegetatiei  crescute  în parteadescurgerea șanțului

ƒ diferitelucrăridesalubrizareînzonabloculuisituat

încentrul civic al comunei

ƒ întretinere  spatii  verzi  prin  operatiuni  specifice

(greblare,udare, reamenajare)
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
08 Lucrări de întreținere azoneloradiacente Școlilor si a Bisericilorde pe raza Com. Frumusani

curățareașanțurilordescurgereaapeirezultată

dinploi şizapezi

ƒ îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ descarcare si portionare a combustibilului solid pentru incalzirea scolilor.

ƒ vopsireaşi reparațiagardurilor

ƒ lucrări  de  construcții  edilitare  de  complexitate

minimă

ƒ întreținut  zona  verde  din  interiorul  şi  exteriorul

curțiiscoliişibisericii

Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
09

Lucrări de întreținere aacostamentului pe lungimea drumurilor comunaleşi

județene,aflate pe razacomunei

Frumusani

îndepărtareamâluluişiaaltorresturi,rămaseîn

acestezonecaurmareascurgeriiapeirezultate dinprecipitatii

ƒ  curățareașanțurilordescurgereaapeirezultate

dinploi şizăpezi

ƒ  îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielordepozitate  abuziv  şi  transportarea acestora înlocurispecialamenajate
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
10 Alteactivitățide interesşi utilitate publică

ƒ asigurareadepozitelordecombustibi solid

ƒ tăiereamanualăşimecanicăamaterialuluilemnos

şi    depozitarea   acestuia    în    locațiile    special amenajate

ƒ diferite   activități   de    întreținere   şi    reparații,

ocazionatedeproducereaunorfenomenenaturale

(ploitorențiale,vântputernic,incendii,cutremure, inundatii)
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
11

Lucrări de demolare aconstrucțiilor

dezactivatedin domeniul publicsi privatalcomunei

Frumusani

demolarea propriu-zisă

ƒ îndepartareamoluzului

ƒ selectarea  materialelor  refolosibile  şi  transferul

acestoracătre locațiispecialamenajate

ƒ pregătireaterenurilorînvederearedăriiuneinoi

destinații
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
12

Lucrări de curățare şi întreținere a drumurilorcomunale peraza

administrativ- teritorilă

curățareașanțurilordescurgereaapeirezultată

dinploi şizapezi

ƒ îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor  şi  transportarea  acestora  în  locuri specialamenajate

ƒ întreținereaacostamentelor

ƒ văruirea pomilor
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
13 Lucrări de întreținere în incinta curților institutiilor publice comunaFrumusani

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ întreținereaacostamentelor

ƒ vopsirea/varuirea şi reparatia gardurilor

ƒ întreținereaspatiilorverzişiamenajareaspatiilor

destinateplantării florilor a arbuștilor ornamentali toaletarea arborilor, arbustilor, ornamentali si a pomilor fructiferi.
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
14

Întreținerea sanțurilor de

scurgerea apei de

perazacomunei

Frumusani

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ săpăturimanualeacoloundeestecazul,delățire,

adânciresau taluzare

ƒ lucrări de decolmatare
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica