Anexa nr.1

La Hotararea Consiliului Local Frumusani

Nr._______/____________

 

PLAN DE ACȚIUNI ȘILUCRĂRI DE INTERES LOCA PENTRUREPARTIZAREAORELORDEMUNCĂBENEFICIARILORDEAJUTORSOCIAL - 2016

 

 

Nr. crt. Obiectiv Acţiuni şimăsuriîntreprinse Termen de realizare Resurse Responsabili
01

Întreținerea în perioada sezonului rece a drumurilor comunaleși județene de pe raza administrativ-

teritorială a comunei

Frumusani

îndepărtarea  zăpezii   cu   mijloace   mecanice   și

manuale;

ƒ împrăștierea    materialelor     antiderapante     şi

refacereastocurilorexistente;

ƒ încărcat  şi  descărcat  în  remorca  de  tractor  a

diferitelormateriale necesare deszăpezirii;

ƒ spargereamanualăagheţiiînzonelecucirculaţie

intensă(şcoli, grădiniţe, dispensare umane,poliție, poșta, altele instituții publice)

Lunile1-3

şi10-12 sau de câte

orieste

nevoie

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
02 Întretinerebaza sportivă, terenuri de sport, comuna Frumusani

ƒ tăiatiarba,curătatşanturidescurgere,reparații

gardurietc.

ƒ lucrări  specifice  de  amenajare  şi  întreținere  a

incinteistadionuluicomunaldarşiaterenurilor sportivedinincinta unităţile de învăţământ;

ƒ întreținerea   zonelor    adiacente    unităţilor    de

învăţământ;

ƒ refacerea straturilor pentru florişiaspatiilor verzi

ƒ întreținereazoneiadiacente săliide sport

ƒ greblat taluze şipeluze

ƒ udareaşi mentinerea în stare bunăa vegetaţiei

ƒ efectuarea  de   gropi   pentru   plantarea  pomilor

fructiferi,a arbuştilorornamentalişia florilor

ƒ cosit  şi   defrișat   taluze   şi   peluze,   de   iarba,

mărăcinișurişiarbuști
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
03

Întreținerea zonei

„Țigănie”,sat

Frumusani

îndepărtarea       vegetatiei   specifice,   decolmatare,

săpăturimanuale,taluzare acolo unde este nevoie

ƒ îndepărtareagunoaielordepozitateabuzivînalbia

pârâului        Sărata sau     pe      malurile        acestuia        şi transportareaacestora înlocatiispecialamenajate
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
04 Lucrări de curăţare manuală a malurilor baltilor de pe valea Calnaului din comuna Frumusani

ƒ îndepărtareavegetatieispecifice,crescuteînalbia

lacului

ƒ îndepărtareagunoaielor depozitate înaceste zone

ƒ decolmatare, sapaturi manuale

ƒ îndepărtareapodmolurilor şia viiturilor

ƒ asigurarea  zonei  de  scurgere  a  apei  în  zona

podului de legatură
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
05 Lucrări de întreținere zonacimitirelor, în satele: Frumusani, Pasarea, Orasti, Padurisu, Postavaricom. Frumusani

îndepărtarea mărăcinișurilor,a resturilorvegetale

ƒ intreținerea  gardurilor   prin   intinderea   sarmei,

reparareastâlpilor

ƒ alte  operațiuni   ce   necesită   întreținerea  zonei

adiacentecimitirelor

ƒ igienizareaperiodicăacimitirelorprinîndepărtarea

gunoaielor   depuse   abuziv   în   zona   acestora, varuirea gardurilor unde este cazul

ƒ întreținerea aleilordinincintacimitirelor
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
06

Întreținere zona centralaasatului

Frumusani(cămin

cultural, dispensar uman,scoală, biserică)

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor

şiagunoaielor depuse abuziv sauadusede vânt

ƒ întreținereagardurilor prin operațiuni specifice

ƒ plantare de arbusti,pomifructiferi,flori întreținereaspațiilorverziexistenteşicreareade

noioaze deverdeață

ƒ lucrărideigienizareascolii,gradinitei,caminului

culturalşia dispensarului

ƒ altelucrări de salubrizare

ƒ diferite  lucrări   de   constructii   de   complexitate

minimă
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
07 Lucrări de întreținere a centrului civic din satul de reședințăal comunei

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ întreținereaacostamentelor

ƒ vopsireaşi reparațiagardurilor;

ƒ întreținerea  santurilor   din   zona   centrală   prin

decolmatare,  taluzare,  îndepărtarea  periodică  a resturilor  vegetale  şi  a  vegetatiei  crescute  în parteadescurgerea șanțului

ƒ diferitelucrăridesalubrizareînzonabloculuisituat

încentrul civic al comunei

ƒ întretinere  spatii  verzi  prin  operatiuni  specifice

(greblare,udare, reamenajare)
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
08 Lucrări de întreținere azoneloradiacente Școlilor si a Bisericilorde pe raza Com. Frumusani

curățareașanțurilordescurgereaapeirezultată

dinploi şizapezi

ƒ îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ descarcare si portionare a combustibilului solid pentru incalzirea scolilor.

ƒ vopsireaşi reparațiagardurilor

ƒ lucrări  de  construcții  edilitare  de  complexitate

minimă

ƒ întreținut  zona  verde  din  interiorul  şi  exteriorul

curțiiscoliişibisericii

Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
09

Lucrări de întreținere aacostamentului pe lungimea drumurilor comunaleşi

județene,aflate pe razacomunei

Frumusani

îndepărtareamâluluişiaaltorresturi,rămaseîn

acestezonecaurmareascurgeriiapeirezultate dinprecipitatii

ƒ  curățareașanțurilordescurgereaapeirezultate

dinploi şizăpezi

ƒ  îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielordepozitate  abuziv  şi  transportarea acestora înlocurispecialamenajate
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
10 Alteactivitățide interesşi utilitate publică

ƒ asigurareadepozitelordecombustibi solid

ƒ tăiereamanualăşimecanicăamaterialuluilemnos

şi    depozitarea   acestuia    în    locațiile    special amenajate

ƒ diferite   activități   de    întreținere   şi    reparații,

ocazionatedeproducereaunorfenomenenaturale

(ploitorențiale,vântputernic,incendii,cutremure, inundatii)
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
11

Lucrări de demolare aconstrucțiilor

dezactivatedin domeniul publicsi privatalcomunei

Frumusani

demolarea propriu-zisă

ƒ îndepartareamoluzului

ƒ selectarea  materialelor  refolosibile  şi  transferul

acestoracătre locațiispecialamenajate

ƒ pregătireaterenurilorînvederearedăriiuneinoi

destinații
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
12

Lucrări de curățare şi întreținere a drumurilorcomunale peraza

administrativ- teritorilă

curățareașanțurilordescurgereaapeirezultată

dinploi şizapezi

ƒ îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor  şi  transportarea  acestora  în  locuri specialamenajate

ƒ întreținereaacostamentelor

ƒ văruirea pomilor
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
13 Lucrări de întreținere în incinta curților institutiilor publice comunaFrumusani

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ întreținereaacostamentelor

ƒ vopsirea/varuirea şi reparatia gardurilor

ƒ întreținereaspatiilorverzişiamenajareaspatiilor

destinateplantării florilor a arbuștilor ornamentali toaletarea arborilor, arbustilor, ornamentali si a pomilor fructiferi.
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica
14

Întreținerea sanțurilor de

scurgerea apei de

perazacomunei

Frumusani

îndepărtarearesturilorvegetale,amărăcinișurilor,

agunoaielor

ƒ săpăturimanualeacoloundeestecazul,delățire,

adânciresau taluzare

ƒ lucrări de decolmatare
Permanent

Beneficiarii

Legii

416/2001

- Viceprimar,

 

- Telenciuc Vasilica,

 

- Bercenaru Florica