ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

                                                                                               

HOTARARE

 

privind aprobarea PLANULUI DE LUCRARI in vederea repartizarii orelor de munca

stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016

 

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

 

                                                            Avand in vedere:

 

 

  • Expunerea de motive nr.409/19.10.2015a Dl. Duta Paul, primarul Com. Frumusani, prin care propune aprobarea PLANULUI DE LUCRARI in vederea repartizarii orelor de munca stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016;
  • Proiectul de hotarare nr.410/19.10.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;
  • Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat la nr.______/________
  • Prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G.R. nr.50/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
  • Prevederile art.36 alin.2 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Se aproba PLANUL DE LUCRARI in vederea repartizarii orelor de munca stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016, conform anexei nr.1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2   Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul Comunei Frumusani in colaborare cu Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din aparatul de specialitate al primarului .

Art.3  Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     ………………………

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….