Hotarari Consiliu 27.06.2016

Filename Size
An Adobe Acrobat file hcl 33 921.45 KB
An Adobe Acrobat file hcl 32 244.39 KB
An Adobe Acrobat file hcl 31 224.55 KB
An Adobe Acrobat file hcl 30 823.38 KB
An Adobe Acrobat file hcl 29 856.25 KB
An Adobe Acrobat file hcl 28 242.97 KB

Hotarari Consiliu 14.12.2016

Filename Size
An Adobe Acrobat file pv sedinta 14.12.2016 825.93 KB
An Adobe Acrobat file hcl 61 714.38 KB

Hotarari Consiliu 21.12.2017

Filename Size
An Adobe Acrobat file p-v sedinta de indata din 21.12.2017 223.29 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.68 privind rectificare bugetara 139.58 KB

 

ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

                                                                                               

HOTARARE

 

privind aprobarea PLANULUI DE LUCRARI in vederea repartizarii orelor de munca

stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016

 

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

 

                                                            Avand in vedere:

 

 

  • Expunerea de motive nr.409/19.10.2015a Dl. Duta Paul, primarul Com. Frumusani, prin care propune aprobarea PLANULUI DE LUCRARI in vederea repartizarii orelor de munca stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016;
  • Proiectul de hotarare nr.410/19.10.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;
  • Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat la nr.______/________
  • Prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale H.G.R. nr.50/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii privind venitul minim garantat nr.416/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
  • Prevederile art.36 alin.2 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Se aproba PLANUL DE LUCRARI in vederea repartizarii orelor de munca stabilite conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016, conform anexei nr.1 parte integranta a prezentei hotarari.

Art.2   Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza viceprimarul Comunei Frumusani in colaborare cu Serviciul de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara din aparatul de specialitate al primarului .

Art.3  Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     ………………………

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….