ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

                                                                                               

HOTARARE

privind achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţa, asistenţa şi reprezentare a Comunei Frumusani,

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

 

                                                            Avand in vedere:

 

·       Expunerea de motive nr. 412/19.10.2015 prin care se propune achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a comunei Frumusani in conditiile art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;

·       Raportul de specialitate nr.411/19.10.2015 al Secretarului Comunei Frumusani;

·       Proiectul de hotarare nr.417/16.11.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;

·       Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Frumusani nr._____/_____;

·       In baza art. 21 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

·       Avand in vedere art.79³ alin.1 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin OG nr.35/2002.

·       In conformitate cu prevederile art. 1 alin.2 lit.b din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative;

·       Tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

·       In temeiul art. 36, alin. 2, lit. a si alin. 3, lit. b, art. 45, alin.1 si art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

·       Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

·       Prevederile art. 36, alin. 2, lit. a si art.117 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Se aproba achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare a comunei Frumusani prin contractarea unui avocat pentru litigiile si raporturile juridice prezente si viitoare, in care comuna Frumusani este parte, in conditiile art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat., incepand cu data prezentei hotarari.

Art.2Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     ………………………

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

                                                    ………………………….