ROMANIA, JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI                 

HOTARARE

privind stabilirea impozitelor si taxelor localela nivelul Comunei Frumusani

pentru anul 2016

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi,intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

 

Avand in vedere:

 

-        Prevederile art.9 pct.3 din Cartea europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997;

-        Prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Prevederile Titlului IX de la art.453 la art.500 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015 modificata si completata, precum si pe cele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin H.G.R. nr.44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Prevederile H.C.L Frumusani nr.36/25.09.2013 privind stabilirea si utilizarea taxelor speciale in vederea asigurarii functionarii serviciilor publice locale.

-        Nota de fundamentare a Dl Primar DUTA PAULprivind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul Comunei Frumusani pentru anul 2016, avizat de compartimentul financiar-contabil, inregistrat sub nr.413/19.10.2015;

-        Proiectul de hotarare nr.414/19.10.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;

-        Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani nr.444/15.12.2015;

-        Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-        Prevederile art.36 alin.4 lit.c  si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 republicata, privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

In temeiul art.45, alin.3, lit.c si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 (1)Impozitele şi taxelelocale pentru anul fiscal 2016 pe razacomunei Frumusani suntcele stabilite prin prezenta hotărâre.

 

(2) Resursele băneşti constituite din impozitele şi taxele locale datorate de către toţi contribuabilii – persoane fizice sau persoane juridice – care au domiciliul /sediul pe raza teritorial –administrativă a oraşului se fac venituri la bugetul local al comunei Frumusani şi se utilizează pentru asigurarea cheltulielilor publice finanţate din bugetul local al pe anul 2016, în condiţiile prevăzute de lege.

 

I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

A. Reguli generale

Art. 2 (1) Oricepersoană fizică care are în proprietate o clădire situatăpe teritoriulUAT comunei Frumusani datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.

 

(2)      Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri

 

(3)    Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

(4)    Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

 

A1.Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

Art. 3 (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietateapersoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, prevăzută în tabelul din anexa 1 la prezenta hotarâre.

 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor

 

 

Zona din cadrul localităţii

 

Rangul localităţii

 

IV

 

V

A

1.10

 

1,05

B

1.05

 

1,00

C

1.00

 

0,95

D

0.95

 

0,90

 

(4 ) Zonele stabilite la nivelul comunei Frumusani sunt prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

 

(5) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul din anexa nr.1 la prezenta hotărâre valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

 

(6) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite

 

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin.3 se reduce cu 0,10 .

 

(8) Valoarea impozabilă a clădirii , determinată potrivit prevederilor alin. (1) – (6), se reduce în funcţie de vechimea acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

 

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

(9)   Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40 .

 

(10)   În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acestea se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări . Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor

 

A2.Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

Art 4 (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitulpe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

a)  valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii

 

5 ani anteriori anului de referinţă;

b)   valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c)   valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 3.

 

A3.Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

Art. 5 (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelorfizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 3 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 4.

 

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 3.

 

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

 

a)   în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 3;

b)   în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 4

 

B. Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice

 

Art. 6 (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanelejuridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,0% inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

5) Pentru stabilirea impozitului pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul şi poate fi:

 

a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

 

b)     valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

 

c)    valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d)   valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e)   în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

 

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 

C. Taxa pe clădiri

 

Art. 7 (1)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţiloradministrativ-teritoriale, amplasate pe raza teritorial administrativă a comunei Frumusani, care sunt concesionate, închiriate, date în administrare sau date în folosinţă, după caz persoanelor juridice, acestea datorează taxa pe clădiri, care se calculează în mod similar cu impozitul pe clădiri.

 

(2) Pentru stabilirea taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează taxa si va fi valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

 

(3)    În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

(4)    Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

(5) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

 

(6) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 

D. Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor

Art 8 (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care areîn proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2)   În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(3)     Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum

 

urmează:

a)   pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

 

b)   pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

c)   pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

 

(4)     Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

 

(5)    În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 

(6)   În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(7)     În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

 

(8)   Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(9)   În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu înevidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

 

(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

 

a)    impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

 

b)    în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator,

 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c)   atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

 

(11) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri

 

E. Plata impozitului /taxei pe clădiri

 

Art. 9 (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual , în două rate egale, până la 31martie şi 30 septembrie inclusiv.

 

(2)    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului în curs, se acordă o bonificaţie de 10 %.

(3)   Impozitul anual pe clădiri de până la 50 lei inclusiv, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, se plăteşte integral până la data de 31 martie inclusiv.

 

(4)   Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,

închiriere, administrare ori folosinţă

 

II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

 

Art. 10 (1) Orice persoană care are în proprietate teren situat pe raza teritorial–administrativă a comunei Frumusani datorează pentru acesta un impozit anual care se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii, zona în care este amplasat terenul şi/sau categoria de folosinţă a terenului.

 

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, şi se calculează similar impozitului pe teren.

(4) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

(5) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

(6) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv

 

A. Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan

 

Art. 11 (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului,rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Zona in cadrul localităţii

 

Rangul localităţii

 

 

 

 

(lei/ha)

 

IV

 

V

A

900

 

750

 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr.crt

Categorie de folosinta

Zona in cadrul localităţii

A

1.

Teren arabil

28

2.

Păşune

21

3.

Fâneaţă

21

4.

Vie

46

5.

Livadă

53

6.

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

7.

Teren cu apă

15

8.

Drumuri şi căiferate

X

9.

Teren neproductiv

X

 

 

(5)    Coeficientul de corectie este 1.10 pentru satul Frumusani si 1 pentru satele Pasarea, Padurisu,Orasti, Postavari si Pitigaia.

 

(6)    Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (8) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

 

a)  au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b)     au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

 

(7) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (6), impozitul pe terenul situat în intravilanul comunei Frumusani, (inclusiv al satelor aparţinătoare) datorat de către contribuabilii persoane juridice, se calculează conform prevederilor alin. (3) .

(8) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 3 alin. (3):

Nr. crt

Categoria de folosinta

Rangul IV zona A

Rangul V zona A

1.

Teren cu construcţii

31

31

2.

Teren arabil

51

50

3.

Păşune

28

28

4.

Fâneaţă

28

28

5.

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

56

55

6.

Vie până la intrarea pe rod

0

0

7.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

57

56

8.

Livadă până la intrarea pe rod

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16

16

9.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

0

0

10

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

6

6

11

| Teren cu amenajări piscicole

34

34

12

Drumuri şi căi ferate

0

0

13

Teren neproductiv

0

0

 

 

 

(9 ) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.

 

 

Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren

 

Art. 12(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care areîn proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 

(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3)   În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

 

(4)  Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(5)  În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(6)   În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

 

(7)În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a)                    impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b)                    în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c)                    atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

 

(8)    Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

(9)      Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

(10)În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

 

(11)  Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

 

(12)  Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

 

 

Plata impozitului şi a taxei pe teren

 

Art. 13(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31martie şi 30 septembrie inclusiv.

 

(2)    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%.

(3)   Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4)   În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

 

(5)    Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Art. 14 (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie

 

înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

 

(2)    Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

 

(3)   Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(4)   În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar

 

 

Calculul impozitului

 

Art.15 (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipulmijlocului de transport.

 

(2) În cazul oricăruia dintre autovehiculele din tabelul de mai jos, impozitul pe mijloacul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune cu suma corespunzătoare din tabel :

 

MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA

Nr.

Tipul de autovehicul

Suma în lei pentru fiecare

Crt

 

grupă de 200 cm3sau

 

 

fracţiune din aceasta

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitate cilindrică

8

 

de până la 1600 cm3inclusiv

 

2.

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică

9

 

de peste 1.600 cm3

 

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc

18

 

inclusiv

 

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc

72

 

inclusiv

 

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc

144

 

inclusiv

 

  6.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc

290

7.

Autobuze, autocare, microbuze

 

24

 

8.

Alte autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 12 t

30

 

 

inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă

 

 

9.

Tractoare înmatriculate

 

18

 

 

 

 

 

II

VEHICULE INREGISTRATE

 

 

 

 

 

 

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

 

Lei/200 cmc

 

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

< 4.800 cm3

4

 

1.2

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică

> 4.800 cm3

6

 

2

Vehicule fara capacitate cilindrică evidentiata

100 lei/an

 

             

 (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

 

(4)   În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

 

(5)   În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr. 4

 

Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

 

Art 16(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal depersoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau

înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

 

(2)    În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(3)    În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

 

(4)   În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(5)   În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

 

(6)     În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a)    impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

 

b)   locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;

 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

 

(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

 

Plata impozitului

 

Art 17 (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, pânăla datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 

(2)    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv.

 

(3)    Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

 

Art.18 Pentru plata cu întârziere a impozitelor peclădiri , terenuri şi auto, se aplicămajorări de întârziere, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Fiscală.

 

IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR

ŞI AUTORIZAŢIILOR

 

A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize asemănătoare

 

Art 19 Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţiemenţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară

 

Art.20 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită, în funcţie desuprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:

 

Nr.

 

Suprafaţa

 

Taxa (lei)

Crt

 

 

 

 

 

1.

Până la 150 m2 inclusiv

 

5

2.

Între 150

şi 250 m2

inclusiv

 

6

3.

Între 251

şi 500 m2

inclusiv

 

8

4.

Între 501

şi 750 m2

inclusiv

 

10

8.

Între 751

şi 1000 m2 inclusiv

 

12

9.

Peste 1000 m2

 

 

14  + 0,01 lei/m.p. care depăşeşte

 

 

 

 

 

suprafaţa de 1000 mp

 

(2)       Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în zona rurală este egală cu 50 % din taxa stabilită conform alin. (1).

(3)       Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

(4)            Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari se stabileşte de consiliul local în sumă de 15 lei.

 

(5)            Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(6)            Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

 

(7)    Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a)     taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

b)     pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 3;

c)     în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

 

d)     până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

 

e)     până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

 

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu30% dincuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

 

(9)            Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

 

(10)           Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 7 lei

 

(11)        În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

 

(12)      Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

 

(13)     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(14)    Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 7 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(15)    Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 12 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.

(16)    Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 10 lei.

(17)    Taxa pentru avizarea documentaţiilor topo este de 10 lei/parcelă şi se plăteşte de către specialistul care întocmeşte documentaţia şi solicită avizarea.

 

B.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei în vederea desfăşurării unei activităţi economice sau a altor autorizaţii similare

 

Art. 21 (1) Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea uneiactivităţi economice de către persoane fizice, asociaţii familiale şi societăţi comerciale este de 13 lei /an în mediul rural şi de 60 lei /an în mediul urban.

 

(2 ) Autorizaţiile prevăzute la alin.(1) se vizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor,.

 

(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 14 lei.

(4)   Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliul local, pentru fiecare metru pătrat sau fracţiune : 10 lei

(5)     Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de 20 lei.

 

(6)   Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 

  1. 100 lei, pentru o suprafaţă de până la 50 m2, inclusiv;
  2. 150 lei, pentru o suprafaţă cuprinsă între 51 si 100 m2, inclusiv;
  3. 200 lei, pentru o suprafaţă cuprinsă între 101 si 150 m2, inclusiv;
  4. 250 lei, pentru o suprafaţă cuprinsă între 151 si 200 m2, inclusiv;
  5. 300 lei, pentru o suprafaţă cuprinsă între 251 si 250 m2, inclusiv;
  6. 350 lei, pentru o suprafaţă cuprinsă între 251 si 500 m2, inclusiv;

 

  1. între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

 

 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE

 

RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

Art. 22 (1) Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate pe bazaunui contract sau a unei înţelegeri cu altă persoană, datorează bugetului local o taxă pentru serviciile de reclamă şi publicitate în cuantum de 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. Aceasta se plateste lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei care a intrat în vigoare contractul de servicii de reclamă şi publicitate.

 

(2) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate datorează la bugetul local o taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate,care se calculează anual , prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă şi publicitate cu sumele următoare:

 

a)   în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 20 lei;

 

b)   în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 20 lei.

(3)   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

 

(4)   Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

 

(5)   Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj

 

Scutiri

 

(1)   Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice.

 

(2)   Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 22 fiind plătită de această ultimă persoană.

 

(3)    Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.

(4)    Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.

 

(5)   Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate.

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

Art.23 (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţiesportivă sau o altă activitate distractivă are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole, care se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra sumei încasată din vânzarea biletelor, după cum urmează:

 

a)   2 %, în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă.

 

b)   5 %, pentru orice alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera a).

 

(2)    In cazul organizării unei activităţi de tip videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei, după cum urmează:

a) videotecă: 1 leu/m.p./zi b) discotecă: 2 lei/m.p./zi

 

(3)    Impozitul pe spectacole stabilit potrivit alin. (2) se ajustează prin înmulţire cu coeficientul de corecţie de 3,00 pentru localitatea Frumusani sau de 1,00 pentru satele aparţinătoare.

(4)    Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

 

a)   a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

 

b)   a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

c)   a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

 

d)   a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

 

e)   a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

 

(5)      Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe

spectacole.

(6)    Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 

(7)   Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.

 

 

VII. TAXA HOTELIERĂ

 

Art.24 (1) Pentru şederea într-o unitate de cazare situată pe raza teritorial–administrativă a comunei Frumusani se datorează taxa hotelieră în cuantum de 2 % aplicată la tarifele de cazare pentru întreaga durată de şedere.

 

(2) Unităţile de cazare au obligaţia de a colecta şi a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

 

VIII. ALTE TAXE LOCALE

 

Art.25 

(1) Pentru utilizarea sălilor din incinta Căminului cultural în vederea organizării unor evenimente familiale sau social-culturale, se datorează la bugetul local o taxă de utilizare, după

 

cum urmează:

 

 

a) pentru nunţi

- 160 lei;

b) pentru botezuri

-

55 lei;

c) baluri

-

45 lei;

d) petreceri aniversare

-

45 lei;

e) video-discoteci

-

20 lei;

f) alte activităţi social –culturale

-

6 lei

Nu se datorează taxă pentru activităţile social-culturale organizate de către instituţii de învăţământ şi nici pentru evenimente ocazionate de decese, parastase, pomeni.

 

(2) În cazul desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4) lit. a) – f), fără achitarea prealabilă a taxelor stabilite, cuantumul taxelor de utilizare se dublează, ca sancţiune în sarcina utilizatorilor.

(3)Consumul de energie electrică în timpul desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (4) lit. a) – f) se achită de către utilizatori.

 

Art.26 Taxelepentru utilizarea temporară a locurilor publice şi a terenurilor proprietatepublică sau privată a comunei Frumusani sunt prevăzute în anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

 

 

 

 

Art.27 Se aprobă cuantumul taxelor speciale, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.28 Se aprobă taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare care nu au încheiate contracte de prestare cu operatorul, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.29Lista actelor prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile Consiliului Local al comunei Frumusani, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.8

Art.30Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al comunei Frumusani, in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr.9

Art.31Sa se aprobe procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art.286 alin.3, 4, 5 si 6 din Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr.10

Art.32Anexele nr.1 – 10 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

Art.33 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016

Art.34 Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Calarasi, Primaruluicomunei Frumusani, Compartimentului Financiar-Contabil şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliul Local al comunei Frumusani.

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     ………………………

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….