Hotarari Consiliu 27.06.2016

Filename Size
An Adobe Acrobat file hcl 33 921.45 KB
An Adobe Acrobat file hcl 32 244.39 KB
An Adobe Acrobat file hcl 31 224.55 KB
An Adobe Acrobat file hcl 30 823.38 KB
An Adobe Acrobat file hcl 29 856.25 KB
An Adobe Acrobat file hcl 28 242.97 KB

Hotarari Consiliu 14.12.2016

Filename Size
An Adobe Acrobat file pv sedinta 14.12.2016 825.93 KB
An Adobe Acrobat file hcl 61 714.38 KB

Hotarari Consiliu 21.12.2017

Filename Size
An Adobe Acrobat file p-v sedinta de indata din 21.12.2017 223.29 KB
An Adobe Acrobat file hcl nr.68 privind rectificare bugetara 139.58 KB

ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

                                                                                               

HOTARARE

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local

al Comunei Frumusani pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

                                                            Avand in vedere:

-        Referatul nr.430/02.12.2015 al D-nei Tone Corina Anisoara, contabila Primariei Comunei Frumusani, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2015;

-        Referat nr.429/02.12.2015 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei Frumusani, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2015;

-        Proiectul de hotarare nr.431/02.12.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;

-        Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani nr.____/________;

-        Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-        Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.3, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Incepand cu data prezentei hotarari se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2015, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari

Art.2   Contabila Primariei Com. Frumusani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.3Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

                        Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.47

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                      ………………………

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….