"Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care asigura necesitătile prezente fără a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesităti."

Acte necesare

Acte NecesareVezi documentele de care ai nevoie

H.C.L

Fii la curent cu ultimele hotarari ale Consiliului Local!

Situatii financiare

Afla situatiile financiare contabile ale primariei.

Transparenta

Urmaresti ultimele rapoarte si procese verbale

Proiectul SIPOCA 35

Bine ati venit pe site-ul primariei Frumusani

Autoritatile administratiei publice locale, CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativa si PRIMARUL, ca autoritate executiva, isi au sediul intr-o cladire ce face parte din domeniul public local si este situata in Comuna Frumuşani, din judeţul Călăraşi,care se află la sud-est de Bucureşti, la o distanţă de circa 25 km de centru. Comuna este traversată de DN 4.
Primaria Frumusani 
PROGRAM PENTRU RIDICAREA GUNOIULUI PE RAZA COMUNEI FRUMUȘANI
 
LUNI MARȚI JOI VINERI
Pasărea
Măriuța
Fumușani
Sat Vale
Postăvari
Orăști
Pădurișu
Coreea
Sat Deal
 
 
 

Descarca formularul pentru a-l completa

Chestionar furnizare servicii -Anexa II

Articole populare

Mai multe..

Lista documente de interes public
Model formular cerere LG 544 din 2001
Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice

Model formulare reclamatii administrative

 

Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice

Modalitatile de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care o persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate in conformitate cu Hotararea nr.123/2002 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.554/2001 sunt: 


• Art. 32 - In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

• Art. 33 - Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa prevazuta la art. 32 in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice.

• Art. 34 - In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului care se considera lezat in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative. Acest raspuns va contine informatiile de interes public solicitate initial si, de asemenea, va mentiona sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat, in conditiile legii.

• Art. 35 - (1)Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizand nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 si ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecarei autoritati sau institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.
- (2)Comisia de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public va avea urmatoarele responsabilitati:
a)primeste si analizeaza reclamatiile persoanelor;
b)efectueaza cercetarea administrativa;
c)stabileste daca reclamatia persoanei privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public este intemeiata sau nu;
d)in cazul in care reclamatia este intemeiata, propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare pentru personalul responsabil si comunicarea informatiilor de interes public solicitate. in cazul functionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetarii administrative comisia de disciplina a autoritatii sau institutiei publice, care va propune aplicarea unei sanctiuni corespunzatoare, potrivit legii; e)redacteaza si trimite raspunsul solicitantului.

• - Art. 36 - (1)Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001.
- (2)Scutirea de taxa de timbru pentru plangerea la tribunal si recursul la curtea de apel nu include si scutirea de la plata serviciilor de copiere a informatiilor de interes public solicitate.

 

Read More
Numele si prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

- Dl. Bonciu-Zanfirachi Marius, Secretar UAT Frumușani

- Telefon/Fax: 0242.516.012

- E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Read More
Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative
Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)
Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001
Buletinul informativ (Legea 544/2001)

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,
INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon / Fax : 0242.516.012
Nr.171/18.01.2019


BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public


Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau
la cerere prin intermediul Secretariatului situat in incinta Primăriei comunei Frumușani, telefon
0242.516.012, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa Primariei Frumușani,
str. Principala nr.70.


Conform Art.5, alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin
informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei
publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau
institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.


a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei
Frumușani :
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările
ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare
– HCL nr.28 din 30.05.2017 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumușani
 http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/prezentare/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare
– Dispozitia nr. 604 emisa la data de 17.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de ordine
interioară - http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/prezentare/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare


b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE,
PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
– aprobată prin HCL nr.43/14.07.2017;
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe
pagina instituţiei:

http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/prezentare/organizare/organigrama


Programul de functionare:
Luni – Marti-Miercuri- Joi, între orele: 08.30 – 16.30
Vineri, între orele: 08.30 – 14.30


Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – JOI, între orele: 08.00 – 16.00
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica
Informaţii de interes public


- Program de audiente:
Primar – Dl. DUTA PAUL –marti , între orele 10:00 – 12,00
Viceprimar – Dl. TONE STELIAN – joi, între orele 10,00 – 12:00
Secretar comuna – Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS– vineri, între orele 10,00-12,00.
Inscrierile in audienta se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 - 10,30, astfel:
- telefonic, la nr. 0242527021;
- personal;
- prin cerere scrisa depusa la Registratura .
Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe 


c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI
FRUMUSANI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE
INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei FRUMUȘANI:
Dl.DUTA PAUL – Primar
Dl. TONE STELIAN – Viceprimar
Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS Secretarul comunei FRUMUȘANI;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS


d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria comunei Frumușani
Sediul: COMUNA FRUMUȘANI, STR. PRINCIPALA , NR. 70
Telefon/Fax : 0242.516.012
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site :
http://www.primaria-frumusani.ro


e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al comunei Frumușani şi situaţiile financiare centralizate ale comunei
trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:
- Bugetul local
:
http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/anunturi/buget-din-toatesursele-de-venit/buget-pe-surse-financiare-incepand-cu-anul-2015
Referitor la sursele financiare ale comunei Frumușani atât ca previziune cât şi încasările efective
sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Frumușani şi
în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei
comunei Frumușani. 


f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site:
http://www.primariafrumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/proiecte


g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/anunturi/solicitare-informatiilegislatie/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produsegestionate-de-institutie


i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI
PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA
DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002,
persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la
informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a
cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei
publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din
Legea nr.544/2001


Intocmit,
SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

Read More