Articol in lucru

Registrul Agricol

Nomenclator Stradal

 

ROMANIA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

COMUNA FRUMUŞANI,

INSTITUȚIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUȘANI

Str. Principala nr.70, Sat Frumușani, Comuna Frumușani

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon / Fax : 0242.516.012

 

Nr.692/22.02.2016

 

A N U N Ț

 

            Primăria  Comunei Frumușani, Județul Călărași organizeaza concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, personal contractual in cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Frumușani,:

-          1 post muncitor in cadrul Compartimentul gospodărie comunală și salubrizare – studii generale

-          1 post Expert local pentru Romi - Compartimentul dezvoltare comunitară - studii medii

 

 

I.                    CALENDARUL ORGANIZĂRII CONCURSULUI (MUNCITOR)

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE 16.03.2016, ora 12,00

EVALUAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR: 17.03.2016

PROBA SCRISA: 23.03.2016, ORA 10.00

INTERVIUL: 24.03.2016, ORA 10.00

Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Com. Frumușani, jud. Călărași,

Date de contact: Secretar UAT Frumușani Dascalu Liliana,  tel/fax 0242.516.012, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

 

 

 

CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS (MUNCITOR):

 • Au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • Cunosc limba română scris şi vorbit.
 • Au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Au capacitate deplină de exerciţiu.
 • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • Îndeplinesc condițiile de studii şi vechime sau alte condiții specifice potrivit postului scos la concurs
 • Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

 

CRITERII DE EVALUARE PENTRU INTERVIU(MUNCITOR):

 

-          abilități de comunicare;

-          capacitate de analiza si sinteză;

-          abilitațile impuse de funcție;

-          motivația candidatului

-          comportamentul in situații de criză

 

 

 

CONDIȚII SPECIALE DOSAR ÎNSCRIERE CONCURS (MUNCITOR)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  16.03.2016, ora 12,00, la secretariatul Primăriei Com. Frumușani, un dosar care va conţine următoarele documente :

• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);

• cerere pentru participare la concurs;

• curriculum vitae;

• copie adeverința/diploma absolvire studii generale:

• copie adeverința/diploma/atestat calificare;

• cetăţean român, cu domiciliul în România;

• copie xerox carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;

• fișă medicală/adeverință/ scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

• cazier judiciar;

• copie carte de muncă/adeverință vechime in munca;

• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului

 

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

 

BIBLIOGRAFIE (MUNCITOR CALIFICAT)

-          Legea nr.215/2001- legea administratiei publice locale;

-          Legea nr.477/2004 privind codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

-          Codul muncii;

 

II.                  CALENDARUL ORGANIZĂRII CONCURSULUI (EXPERT LOCAL PENTRU ROMI)

 

TERMEN DEPUNERE DOSARE 16.03.2016, ora 12,00

EVALUAREA DOSARELOR CANDIDAŢILOR: 17.03.2016

PROBA SCRISA: 23.03.2016, ORA 10.00

INTERVIUL: 24.03.2016, ORA 10.00

Concursul se organizeaza la sediul Primăriei Com. Frumușani, jud. Călărași,

Date de contact: Secretar UAT Frumușani Dascalu Liliana,  tel/fax 0242.516.012, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

 

 

 

CONDIȚII GENERALE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS (EXPERT LOCAL PENTRU ROMI):

 • Au cetăţenie română, cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România.
 • Cunosc limba română scris şi vorbit.
 • Au vârsta minimă reglementată de prevederile legale.
 • Au capacitate deplină de exercițiu.
 • Au absolvit o forma de invatamant preuniversitar cu diploma de bacalaureat ;
 • Au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
 • Nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

                                                                                                                                                                                    

CRITERII DE EVALUARE PENTRU INTERVIU (EXPERT LOCAL PENTRU ROMI):

 

-          abilitați de comunicare;

-          capacitate de analiza si sinteza;

-          abilitatile impuse de funcție;

-          motivația candidatului

-          comportamentul in situații de criza

 

 

 

CONDIȚII SPECIALE DOSAR ÎNSCRIERE CONCURS (EXPERT LOCAL PENTRU ROMI)

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta până la data de  16.03.2016, ora 12,00 la secretariatul Primăriei Com. Frumușani, un dosar care va conţine următoarele documente :

• opis (2 exemplare, unul rămâne la dosar altul la candidat);

• cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

• curriculum vitae;

• copie diploma de bacalaureat;

• cetăţean român, cu domiciliul în România;

• copie carte de identitate (sau buletin) în termen de valabilitate;

• fișă medicală/adeverință/ scrisoare medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

• cazier judiciar;

• copie carte de muncă/adeverință vechime in munca;

• alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete

 

BIBLIOGRAFIE (EXPERT LOCAL ROMI)

 

1)       Legea nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;;

2)       H.G.R nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei de imbunatatirea situatiei romilor;

3)       OUG nr.78/2004 pentru infiintarea Agentiei Nationale pentru Romi;

4)       Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

 

 

 

PRIMAR

DUTA PAUL

__________________

 

 

 

 

 

 

 

INFORMARE

 

 

I.      In perioada 2015-2016 au demarat si sunt in curs de finalizare lucrarile de asfaltare pentru urmatoarele strazi de pe raza Comunei Frumusani (TOTAL 8907 ML):

 

SAT POSTAVARI

SAT PASAREA

SAT FRUMUSANI

-Str. Vasile Alecsandri

-Str. Valea Calnaului

-Str. Ion Creanga

 

-Str. Biruintei

-Str.Burebista (163 ml)

-Str. Dacia

-Str. Decebal

-Str. Dumbravei

-Str.Fermei

-Str. Lujerului

-Str. Nicolae Grigorescu

-Str. Popasului

-Str. Stefan Luchian (189 ml)

 

-Str. Camil Petrescu

-Str. Closca

-Str. Crisan

-Str. Crisul Alb

-Str. Granicerilor

-Str. Horia

-Str.Negoiesti

-Str. Plopilor

-Str. Podgoriei

-Str. Sf. Constantin

-Str. Spicului

-Str. Viilor

-Str. Alexandru Vlahuta

 

 

 

 

 

II.  De asemenea, la sfarsitul anului 2015 au inceput lucrarile de asfaltare a DJ 100 (6 KM), lucrari ce vor fi finalizate in cursul anului 2016. Drumul Judetean nr. 100 reprezinta o cale importanta de acces a locuitorilor in si dinspre satele apartinatoare Comunei Frumusani, acesta asigurand o cale alternativa DN4 prin centrul satelor Frumusani, Padurisu, Orasti si Postavari.

 

 

 

 

III.                      Urmatoarele strazi sunt incluse si aprobate in proiectul de investitii pentru perioada 2016-2017” ASFALTARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA FRUMUSANI”, lucrari ce urmeaza a fi demarate, dupa finalizarea procedurilor de achizitie, pana la sfarsitul anului in curs (TOTAL 8156 ML).

 

SAT PASAREA

SAT FRUMUSANI

SAT PADURISU

SAT ORASTI

SAT POSTAVARI

-Str. Traian

-Str. Theodor Pallady

-Str. Burebista (166 ml)

-Str. Corneliu Baba

-Str. Orastiei

-Str. Nicolae Toniza

-Str. Stefan Luchian (321 ml)

 

-Str. Otilia Cazimir

-Str. Izvorul Rece

-Str. Tei

-Str. Liliacului

-Str. FIcusului

-Str. Morii

-Str. Livezilor

-Str.Sf. Vineri

 

-Str. Ceahlau

-Str. Apuseni

-Str. Borcea

-Str. Sulina

-Str. Mostistea

-Str. Panselutelor

 

-Str. Gheorghe Duca

-Str. Abatorului

-Str. Macelarului

 

-Str. Marin Preda

-Str. Fagului

-Str. Marului

 

 

 

 

Avand in vedere informatiile de mai sus,  cetatenii care detin imobile in zona adiacenta lucrarilor de astfaltare si doresc bransarea la instalatia de alimentare cu apa (cei aflati in zona de acoperire a retelei) , pentru a evita eventualele interventii in structura drumurilor asfaltate, sunt rugati sa initieze si finalizeze aceste lucrari in cel mai scurt timp posibil.

Mai multe articole...

 1. Clima
 2. Asezare
 3. Positions