Buletin informativ LG 544 - 2020

ROMANIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
COMUNA FRUMUŞANI,
INSTITUTIA PRIMARULUI COMUNEI FRUMUSANI
Str. Principala nr.70, Sat Frumusani, Comuna Frumusani
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon / Fax : 0242.516.012
Nr.171/18.01.2019


BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public


Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau
la cerere prin intermediul Secretariatului situat in incinta Primăriei comunei Frumușani, telefon
0242.516.012, la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa Primariei Frumușani,
str. Principala nr.70.


Conform Art.5, alin.(1) şi (2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de
interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin
informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei
publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau
institutiei publice, programul de functionare 
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care
persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.


a)ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei
Frumușani :
– Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările
ulterioare
– Legea nr. 188/1999 – privind Statutul functionarilor publici, republicata
– Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduita a functionarilor publici
– Legea nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica
– Legea nr. 544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
– Legea 53/2003 – Codul Muncii cu modificarile ulterioare
– HCL nr.28 din 30.05.2017 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Frumușani
 http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/prezentare/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare
– Dispozitia nr. 604 emisa la data de 17.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de ordine
interioară - http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/prezentare/organizare/regulament-de-organizare-si-functionare


b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE,
PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
– aprobată prin HCL nr.43/14.07.2017;
Structura organizatorică si atribuţiile aparatului de specialitate al Primarului – disponibile pe
pagina instituţiei:

http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/prezentare/organizare/organigrama


Programul de functionare:
Luni – Marti-Miercuri- Joi, între orele: 08.30 – 16.30
Vineri, între orele: 08.30 – 14.30


Program de furnizare a informatiilor de interes public – Relatii cu publicul:
Luni – JOI, între orele: 08.00 – 16.00
Vineri, între orele: 08.00 – 14.00

Procedura de obţinere a informaţiilor de interes public este postată pe site-ul instituţiei la rubrica
Informaţii de interes public


- Program de audiente:
Primar – Dl. DUTA PAUL –marti , între orele 10:00 – 12,00
Viceprimar – Dl. TONE STELIAN – joi, între orele 10,00 – 12:00
Secretar comuna – Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS– vineri, între orele 10,00-12,00.
Inscrierile in audienta se vor face in fiecare zi, intre orele 08,30 - 10,30, astfel:
- telefonic, la nr. 0242527021;
- personal;
- prin cerere scrisa depusa la Registratura .
Procedura de înscriere în audienţe este postată pe site-ul instituţiei la rubrica Program de audienţe


c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI
FRUMUSANI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE
INTERES PUBLIC
Conducerea Primariei comunei FRUMUȘANI:
Dl.DUTA PAUL – Primar
Dl. TONE STELIAN – Viceprimar
Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS Secretarul comunei FRUMUȘANI;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Dl. BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS


d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria comunei Frumușani
Sediul: COMUNA FRUMUȘANI, STR. PRINCIPALA , NR. 70
Telefon/Fax : 0242.516.012
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Site :
http://www.primaria-frumusani.ro


e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al comunei Frumușani şi situaţiile financiare centralizate ale comunei
trimestriale şi anuale sunt publicate pe site-ul instituţiei la următoarele adrese:
- Bugetul local
:
http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/anunturi/buget-din-toatesursele-de-venit/buget-pe-surse-financiare-incepand-cu-anul-2015
Referitor la sursele financiare ale comunei Frumușani atât ca previziune cât şi încasările efective
sunt detaliate pe categorii de surse, în bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Frumușani şi
în Conturile de execuţie a bugetului din Situaţiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primăriei
comunei Frumușani.


f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
– se pot consulta la sediul institutiei şi pe site:
http://www.primariafrumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/proiecte


g) LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
http://www.primaria-frumusani.ro/primariafrumusani/index.php/ro/anunturi/solicitare-informatiilegislatie/lista-cu-documentele-de-interes-public-si-lista-cu-documentele-produsegestionate-de-institutie


i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI
PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA
DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002,
persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la
informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a
cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei
publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din
Legea nr.544/2001


Intocmit,
SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS