ROMANIA                                                                                         Nr.67/28.04.2014

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2013

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.05.2014

Avand in vedere:

-        Referat nr.66/28.04.2014 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei Frumusani, cu privire la executia bugetara pentru anul 2014;

-        Prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-        Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

PROPUN:

Art.1 Sa se aprobe contul de executie bugetara la venituri si cheltuieli pe anul 2013, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Contabila Primariei Com. Frumusani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.3 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

 

Primar

DUTA PAUL                                                                         Avizat Secretar

VOINEA LILIANA

………………………….