ROMANIA                                                                                        Nr.865/11.03.2014

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobare P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari Savin Gabriel Costin si Voinea Rozana Elena

 

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 29.05.2014

 

Avand in vedere:

-          Cererea nr.796/06.03.2014 a d-nei VOINEA ROZANA ELENA cu domiciliul in Bucuresti, Str.Lugojana  nr.2, bl.11, ap.154, sector 3 , prin care solicita aprobarea de P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi;

-          Raportul nr. 824/11.03.2014 al D-nei  Anca Petruta, consilier I/A, gradatia 5 persoana responsabila cu activitatea de urbanism, prin care se propune aprobarea de P.U.Z. „CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE”  teren intravilan situat in Sat.Postavari, Com. Frumusani, Jud. Calarasi;

-          Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat la nr. _______/_________.

-          Avizul nr.13/2014 al Arhitectului Sef al Consiliului Judetean Calarasi;

-          Prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.176/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.” indicativ – C.M. 010/2000;

-          Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Com. Frumusani aprobat prin H.C.L. nr.52/26.09.2007;

-          Proiect nr.VE 313/2014 elaborat de SC VENDOR SRL cu sediul in Mun.Calarasi, Jud. Calarasi;

-          Prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

-          Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-          Prevederile art.36 alin.5 lit.c si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

PROPUN:

Art.1 Sa se aprobe Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE”  pe un teren in suprafata totala de 585,00 mp teren situat in intravilanul Sat Postavari, com. Frumusani, Jud. Calarasi, in Tarlaua 1/2, Parcela 1 Lot 1/1 si Regulamentul Local de Urbanism aferent, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Terenul apartinand beneficiarilor SAVIN GABRIEL COSTIN si VOINEA ROZANA ELENA, asa cum a fost definit in articolul anterior, va beneficia de ridicarea interdictiei de construire incepand cu data prezentei hotarari.

Art.3 Dl. SAVIN GABRIEL COSTIN si D-na. VOINEA ROZANA ELENA beneficiarii P.U.Z „CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, IMPREJMUIRE” teren intravilan situat in Sat Postavari, Comuna Frumusani, Jud. Calarasi, este obligat sa respecte detaliile tehnice si geografice din P.U.Z. la realizarea investitiei.

Art.4 Primarul, compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului , precum si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.5 Prevederile prezentei hotarari sunt valabile pana la data de 26.09.2017, data pana la care este valabil P.U.G.-ul Com. Frumusani, Jud. Calarasi

Art.6 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

 

 

Primar

DUTA PAUL

………………………

Avizeaza Secretarul

………………………….