Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :

.

.

ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

                                                                                               

HOTARARE

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local

al Comunei Frumusani pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

                                                            Avand in vedere:

-        Referatul nr.430/02.12.2015 al D-nei Tone Corina Anisoara, contabila Primariei Comunei Frumusani, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2015;

-        Referat nr.429/02.12.2015 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei Frumusani, prin care se propune rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2015;

-        Proiectul de hotarare nr.431/02.12.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;

-        Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani nr.____/________;

-        Prevederile art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-        Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.3, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Incepand cu data prezentei hotarari se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Frumusani pentru anul 2015, conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari

Art.2   Contabila Primariei Com. Frumusani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.3Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

                        Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.47

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                      ………………………

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….

 

ROMANIA                                                                                       

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI                                                                          

HOTARARE

privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2016-2017, pe raza Comunei Frumusani

                                                                                            

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 16.12.2015

                                                            Avand in vedere:

 

-        Adresa nr.4122/05.11.2015 emisa de Inspectoratul Scolar al judetului Calarasi;

-        Nota de fundamentare a compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al Primarului nr.418/16.11.2015 privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2016-2017, pe raza Comunei Frumusani;

-        Proiectul de hotarare nr.419/16.11.2015 initiat de Primarul Comunei Frumusani;

-        Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani nr.____/________

-        Prevederile art.19 alin.1 si 4 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale;

-        Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

-        Prevederile art.36 alin.5 lit.d, alin.6 lit.a pct.1 si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

HOTARASTE:

 

Art.1   Se aproba functionarea retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2016-2017, pe raza Comunei Frumusani  conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari..

Art.2   Primarul, Com. Frumusani va duce la indeplinire prezenta hotarare

Art.3Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13 voturi pentru.

 

NR.43

ADOPTATA LA FRUMUSANI

ASTAZI 08.10.2015

PRESEDINTE DE SEDINTA

                     ………………………

 

CONTRASEMNEAZA SECRETARUL

DASCALU LILIANA

………………………….