ROMÂNIA Nr.234/22.12.2014

JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

FRUMUSANI

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea constituirii comisiei locale de ordine publică si a regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiei locale de ordine publică

 

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 11.02.2015

 

Avand in vedere:

 

 • Nota de fundamentare nr.232/22.12.2014 a D-lui Duta Paul, primar al Comunei Frumusani privind constituirea comisiei locale de ordine publică;

 • Raport de specialitate nr.233/22.12.2014, ȋntocmit de secretarul comunei prin care se propune constituirea comisiei locale de ordnie publică;

 • Hotararea Consiliului Local nr.11/09.03.2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare la nivelul Comunei Frumusani, Jud. Calarasi;

 • Prevederile art. 28 si art.29 din Legea nr.155/2010 a Politie Locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Prevederile Hotararii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale;

 • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

 • Prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7 si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

PROPUN:

 

Art. 1.- Sa se aprobe constituirea comisiei locale de ordine publică ȋn următoarea componenta:

 1. Duta Paul – primarul comunei;

 2. Babacu Tudor – şeful postului de poliţie;

 3. Voinea Liliana – secretarul comunei;

 4. VACANT - Sef Politie Locala;

 5. ____________ - consilier local;

 6. _____________- consilier local;

 7. _____________- consilier local.

 

Art. 2.- Sa se aprobe Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei locale de ordine publică, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărȃre.

Art. 3.- Primarul comunei se va ingriji de punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4.- Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate.

 

PRIMAR Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI,

VOINEA LILIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. …./_______

a Consiliului local Frumusani, judeţul Călăraşi

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI LOCALE

DE ORDINE PUBLICĂ

 

CAPITOLUL I

DISPOZITI GENERALE

 

Art. 1.- La nivelul comunei Frumusani s-a constituit comisia locală de ordine publică formată din primar, secretar, şeful postului de politie, şeful poliţie locale şi trei consilieri ai Consiliului Local Frumusani ,comisie ce a fost constituită prin hotărȃre a consiliului local.

Art. 2.- Cu data prezentei, compartimentul poliţia comunitară din aparatul de specialitate al primarului comunei Frumusani se reorganizează ȋn serviciul public Poliţia locală Frumusani .

Art.3.- Şedinţele comisiei sunt conduse de primar.

 

CAPITOLUL.II

ATRIBUŢIILE COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ

 

Art. 4.- Comisia locală de ordineă are următoarele atribuţii;

 1. asigură coperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii privind sigurantă publică la nivelul unităţii administrative-teritoriale;

 2. avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al poliţiei locale;

 3. elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrative-teritoriale, pe care ȋl actualizează anual;

 4. analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

 5. evaluează cerinţe specifice şi propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale;

 6. prezintă autorităţii deliberative rapoarte anuale asupra modului de ȋndeplinire a prevederilor planului de ordine şi siguranţă publică al unităţii administrativ-teritoriale. Ȋn baza concluziilor desprinse din analizele efectuate propune autorităţilor administraţiei publice locale iniţierea unor proiecte de hotărȃri prin care să prevină faptele care afectează climatul social.

 

CAPITOLUL.III

DISPOZIŢII FINALE

Art. 5.- Secretariatul comisiei locale este asigurat de persone cu atribuţii ȋn acest sens din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 6.- Comisia locală se reuneşte trimestrial sau de cȃte ori este necesar, la convocarea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

Art. 7.- Prezentul regulament intra ȋn vigoare la data aprobării prin hotărȃrea consiliului local.

 

PRIMAR Contrasemnează:

SECRETARUL COMUNEI

VOINEA LILIANA