ROMANIA Nr.228/22.12.2014

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2015-2016, pe raza Comunei Frumusani

 

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 11.02.2015

 

Avand in vedere:

 

 

  • Nota de fundamentare nr.226/22.12.2014 a D-lui Duta Paul, primar al Comunei Frumusani privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2014-2015, pe raza Comunei Frumusani;

  • Adresa nr.5179/25.11.2014 emisa de Inspectoratul Scolar al judetului Calarasi;

  • Adresa nr.1668/16.12.2014 emisa de Scoala Gimnaziala Nr.1 Frumusani;

  • Raport de specialitate al compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al Primarului nr.227/22.12.2014;

  • Prevederile art.19 alin.1 si 4 din Legea nr.1/2011 a educatiei nationale ;

  • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

  • Prevederile art.36 alin.5 lit.d, alin.6 lit.a pct.1 si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

PROPUN:

 

Art.1 Sa se aprobe functionarea retelei unitatilor de invatamant si a planului de scolarizare pe anul 2015-2016, pe raza Comunei Frumusani conform anexei, parte integranta a prezentei hotarari..

Art.2 Primarul, Com. Frumusani va duce la indeplinire prezenta hotarare

Art.3 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

 

Primar

DUTA PAUL Avizat Secretar

................................ VOINEA LILIANA

………………………….

 

Red/edit: Cons.Jur.Bonciu-Zanfirachi Marius