ROMANIA Nr.240/26.01.2015

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 11.02.2015

Avand in vedere:

 

  • Raportul de specialitate nr.238/26.01.2015 al D-nei Tone Corina, Consilier in cadrul compartimentului finaciar-contabil , prin care se propune bugetul local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2015;

  • Raportul nr.239/26.01.2015 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei Frumusani, prin care se propune aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local al Com. Frumusani pentru anul 2015

  • Adresa nr.1176/19.01.2015 a Administratia judeteana a Finantelor Publice Calarasi;

  • Prevederile art.19 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Prevederile Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pentru anul 2015;

  • Prevederile Legii nr.187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015;

  • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

  • Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

PROPUN:

 

Art.1 Sa se aprobe, incepand cu data adoptarii prezentei hotarari, bugetul local pentru anul 2015, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Contabila Primariei Com. Frumusani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.3 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

 

Primar

DUTA PAUL Avizat Secretar

VOINEA LILIANA