ROMANIA Nr.224/22.12.2014

JUDETUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI FRUMUSANI

 

 

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobare P.U.Z. „DETALIERE UTR 31 - SAT FRUMUSANI” teren intravilan situat in Sat.Frumusani, Com. Frumusani, Jud. Calarasi – beneficiari

Boda Nadia si Boda Petrut

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 11.02.2015

 

Avand in vedere:

 

 • Cererea nr.5678/21.11.2014 a d-lui Boda Petrut domiciliat in Mun. Bucuresti, Str. Caltunasi nr.4, Bl.175, Sc.1, Ap.6, Sector 4 , prin care solicita aprobarea de P.U.Z. „DETALIERE UTR 31 - SAT FRUMUSANI” teren intravilan situat in Sat.Frumusani, Com. Frumusani, Jud. Calarasi;

 • Raportul nr.4296/19.09.2014 al D-nei Anca Petruta, consilier I/A, gradatia 5 persoana responsabila cu activitatea de urbanism, prin care se propune aprobarea de P.U.Z. „DETALIERE UTR 31 - SAT FRUMUSANI” teren intravilan situat in Sat.Frumusani, Com. Frumusani, Jud. Calarasi;

 • Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani inregistrat la nr. _______/_________.

 • Avizul nr.60/2014 al Arhitectului Sef al Consiliului Judetean Calarasi;

 • Prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.176/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z.” indicativ – C.M. 010/2000;

 • Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Com. Frumusani aprobat prin H.C.L. nr.52/26.09.2007;

 • Proiectul 070314/2014 elaborat de SC ARHITECH CONCEPT STUDIO SRL cu sediul in Bucuresti, Calea Vacaresti nr.252-254;

 • Prevederile Legii nr.50/1991 republicata, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

 • Prevederile art.36 alin.5 lit.c si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

 

 

 

PROPUN:

 

Art.1 Sa se aprobe Planul Urbanistic Zonal „DETALIERE UTR 31 - SAT FRUMUSANI” pe un teren in suprafata totala de 1.039,00 mp teren situat in intravilanul Sat Frumusani, com. Frumusani, Jud. Calarasi, in Tarlaua 56/1, Parcela 12 si Regulamentul Local de Urbanism aferent, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Terenul apartinand beneficiarilor Boda Nadia si Boda Petrut, asa cum a fost definit in articolul anterior, va beneficia de ridicarea interdictiei de construire incepand cu data prezentei hotarari.

Art.3 D-na. Boda Nadia si Boda Petrut beneficiari P.U.Z „DETALIERE UTR 31 - SAT FRUMUSANI” teren intravilan situat in Sat.Frumusani, Com. Frumusani, Jud. Calarasi, sunt obligati sa respecte detaliile tehnice si geografice din P.U.Z. la realizarea investitiei.

Art.4 Primarul, compartimentul de urbanism si amenajarea teritoriului , precum si compartimentul contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.5 Prevederile prezentei hotarari sunt valabile pana la data de 26.09.2017, data pana la care este valabil P.U.G.-ul Com. Frumusani, Jud. Calarasi

Art.6 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

 

 

 

Primar

DUTA PAUL

………………………

Avizeaza Secretarul

 

………………………….