ROMÂNIA Nr.231/22.12.2014

JUDEŢUL CALARASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

FRUMUSANI

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

aprobarea infiintarii Politiei Locale Frumusani in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusani, prin reorganizarea compartimentului Politia Comunitara Frumusani

 

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi 11.02.2015

 

Avand in vedere:

 

 

  • Nota de fundamentare nr.229/22.12.2014 a D-lui Duta Paul, primar al Comunei Frumusani privind aprobarea infiintarii Politiei Locale Frumusani in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusani, prin reorganizarea compartimentului Politia Comunitara Frumusani;

  • Raport de specialitate al compartimentului financiar-contabil al aparatului de specialitate al Primarului nr.230/22.12.2014;

  • Hotararea Consiliului Local nr.11/09.03.2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare la nivelul Comunei Frumusani, Jud. Calarasi;

  • Prevederile art. 3 si art.4 din Legea nr.155/2010 a Politie Locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  • Prevederile Hotararii Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale;

  • Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

  • Prevederile art.36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.7 si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata

 

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 

PROPUN:

 

ART. 1. Incepand cu data prezentei hotarari se aproba infiintarea Politiei Locale Frumusani in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Frumusani, prin reorganizarea compartimentului Politia Comunitara Frumusani.

ART. 2. Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Politiei Locale Frumusani va fi supus aprobarii dupa obtinerea avizului Comisiei de Ordine Publica, respectiv alocarea surselor de finantare prin aprobarea bugetului pe anul 2015.

ART. 3. Cu data prezentei hotarari se abroga, orice alte dispozitii referitoare la infiintarea Politiei Comunitare Frumusani.

ART. 4. Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

 

 

 

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

 

 

 

Primar

DUTA PAUL

………………………

Avizeaza Secretarul

 

………………………….